Начало Общество Политика
24 Септември 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 24 Септември 2020 11:15
Четвъртък, 24 Септември 2020 11:00
Четвъртък, 24 Септември 2020 10:43
Четвъртък, 24 Септември 2020 10:31
Четвъртък, 24 Септември 2020 10:12
Четвъртък, 24 Септември 2020 09:35
Четвъртък, 24 Септември 2020 09:30
Четвъртък, 24 Септември 2020 09:25
Четвъртък, 24 Септември 2020 09:21
Четвъртък, 24 Септември 2020 08:44
Сряда, 23 Септември 2020 16:42
Сряда, 23 Септември 2020 16:28
Сряда, 23 Септември 2020 15:27
Сряда, 23 Септември 2020 14:51
Сряда, 23 Септември 2020 12:12
Сряда, 23 Септември 2020 11:11
Сряда, 23 Септември 2020 10:49
Сряда, 23 Септември 2020 10:32
Сряда, 23 Септември 2020 10:18
Сряда, 23 Септември 2020 09:33
Сряда, 23 Септември 2020 09:26
Сряда, 23 Септември 2020 09:21
Петък, 18 Септември 2020 11:32
Петък, 18 Септември 2020 11:06
Петък, 18 Септември 2020 10:14
РЕКЛАМА
Политика
След поредица от съгласувания и обсъждания Плевен вече има Общ устройствен план Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 24 Септември 2020 10:43
sesia 09След 12-годишна процедура, включваща поредица съгласувания и обсъждания, Общинският съвет на Плевен прие Общия устройствен план /ОУП/ на град Плевен и землището му. Решението бе гласувано на септемврийското заседание и получи подкрепата на 31 от общинските съветници в залата.
Процедурата по изработване на Общия устройствен план на Плевен е открита с решение на местния парламент през април 2008 г. Планът е възложен чрез конкурс по смисъла на Закона за обществените поръчки и наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него. За изпълнител е избран „ТПО Варна - ГЕОАРХ" ООД. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е изработен двуфазно - предварителен и окончателен.
Предварителният проект е публикуван на сайта на Община Плевен, в резултат на което по него са постъпили множество заявления от заинтересувани лица. Проведено е и обществено обсъждане. През септември 2019 г. на заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Плевен се разгледани всички постъпили становища по документа от централни и териториални администрации и контролни органи и от заинтересованите граждани и са взети решения относно тяхното отразяване или не в окончателния проект. През декември 2019 г. е проведено заседание на ЕСУТ в присъствието на представители на заинтересованите ведомства, на което се разгледани всички постъпили писмени становища.
Последно променен на Четвъртък, 24 Септември 2020 11:15
 
През първото полугодие на 2020 година средства от бюджета за инвестиции са в размер на 1 657 302 лева при годишен план 12 791 141 лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 24 Септември 2020 10:31
Obshtina-PlevenОбщинският съвет в Плевен прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. Справката бе представена от кмета на Общината Георг Спартански пред местния парламент в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.
Септемврийското заседание на Общинския съвет се провежда в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ при спазване на противоепидемичните мерки. Сесия се излъчва на живо и на интернет страницата на институцията - https://obs.pleven.bg/.
Размерът на сборния бюджет на Общината за 2020 г., приет с Решение №150 от 19.03.2020 г. на Общинския съвет, е 112 047 548 лв., от които 72 010 321 лв. за „делегирани от държавата дейности" и 40 037 227 лв. „местни приходи". След корекции на бюджета в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2020 г. актуализираният общински бюджет е 116 507 903 лв.
Изпълнение на приходната част
Уточненият размер на Бюджета на Общината към 30.06.2020 г., е общо 116 507 903 лв., като отчетеното изпълнение е в размер на 48 130 561 лв., което представлява 41,31 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е 55,54 % - при годишен план 18 975 000 лв. отчетеното изпълнение е 10 538 371 лв. Постъпленията от по-важните приходи са: Данък върху недвижимите имоти - при годишен план 8 800 000 лв. изпълнението е 6 090 586 лв. /69,21 %/; Данък върху превозните средства - при план 5 500 000 лв. отчетеното изпълнение е 2 932 720 лв. /53,32 %/; Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - при план 4 300 000 лв. е отчетено изпълнение от 1 389 196 лв. /32,31 %/.
При неданъчните приходи е отчетено изпълнение 46,19 %, като при план 17 935 902 лв. постъпленията са 8 284 122 лв. Основните постъпления тук са от общински такси, като планираните за годината 10 703 500 лв. приходи от общински такси са с изпълнение за полугодието в размер на 5 766 953 лв. Постъплението от „Такса битови отпадъци" е с най-голям относителен дял - 9,96 % от всички приходи. Изпълнението на „Постъпления от продажба на нефинансови активи" е 20,63 %, като при план 1 370 000 лв. изпълнението е 282 626 лв.
Взаимоотношенията с Републиканския бюджет са изпълнени на 54,73 %, като постъпилите средства са 38 775 690 лв. при разчетени 70 842 698 лв. Субсидиите за „делегираните от държавата дейности" са с отчетено изпълнение 55,83 % или 36 899 665 лв. при планирани 66 087 298 лв. В частта „местни приходи" получените трансфери от Републиканския бюджет са 1 876 025 лв. от разчетените 4 755 400 лв. за годината.
Изпълнение на разходната част
Към 30.06.2020 г. от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 48 130 561 лв., кат приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения.
За първото шестмесечие на 2020 г. за „делегирани от държавата дейности" от планираните 3 619 297 лв. са разходени 1 569 164 лв. В частта „местни дейности" разплатените разходи са 939 446 лв. при годишен разчет 2 156 164 лв. За периода са дофинансирани делегирани от държавата дейности с местни приходи в размер на 1 659 879 лв.
Изпълнението на бюджета спрямо приетия годишен план за функцията с най-висок относителен дял в него - „Образование“, е 41,37 % за „държавни дейности", 31,06 % за „местни дейности" и 30,34 % за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. Тук за периода са отчетени 22 419 697 лв. при планирани за годината 55 034 625 лв.
Отчетените към 30.06.2020 г. средства от бюджета за инвестиции са в размер на 1 657 302 лв., а уточненият годишен план е 12 791 141 лв.
Пълната информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели за първото полугодие на годината е публикувана на интернет страницата https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24092020-g.
 
Кметовете на Плевен, на Червен бряг и на Белене бяха избрани в Регионалния съвет за развитие на общините от Северозападен регион за планиране Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 17 Септември 2020 16:20
Spartanski RSRВ четвъртък, 17 септември 2020 година, в София се проведе Регионален форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) като представител на всички български общини провежда процедурата за избор на общинските представители на общините в РСР във всичките региони за планиране.
Участници от всичките 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен избраха представителите на местната власт в Регионалният съвет за развитие, който има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.
Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие общините в Северозападния район за планиране имат 11 представители в Регионалния съвет за развитие, като квотите са определени на база населението по области според данните на НСИ към 31.12.2019 г.
Съгласно утвърдената процедура, изборът се проведе по области, като делегатите номинираха и гласуваха както за титуляри, така и за техните евентуални заместници. Право да бъдат предлагани за членове на РСР имат само кметове на общини и председатели на общински съвети.
От Плевенска област в РСР ще работят кметът на Община Плевен Георг Спартански, Цветан Костадинов – кмет на Община Червен бряг и кметът на Община Белене Милен Дулев. Заместници ще бъдат Любка Александрова – кмет на Община Левски, Ивелин Савов – кмет на Община Никопол и Детелин Василев – кмет на Община Пордим.
Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда три формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен. Основният състав включва областните управители и представителите на общините. Широкият формат на Регионалния съвет за развитие включва и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях, в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, двама – на синдикатите, двама на висши училища, трима представители на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.
Последно променен на Четвъртък, 17 Септември 2020 16:23
 
Общинският съвет на Плевен предстои през септември да обсъди Общия устройствен план на града Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Септември 2020 11:06
OUP PlevenОбщият устройствен план (ОУП) на Плевен и землището му ще бъде представен този месец на заседание на Общинския съвет на Плевен, съобщават от общинската администрация. Предложението е 11 точка в предварителния дневен ред за заседанието на местния парламент, насрочена за 24 септември от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Преди това Планът влиза за обсъждане в две от постоянните комисии - ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" и ПК по „Стопанска политика и транспорт". Заседанията и на двете са днес.
Процедурата по изработване на Общия устройствен план на Плевен е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Планът е възложен чрез конкурс по смисъла на Закона за обществените поръчки и наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него. За изпълнител е избран „ТПО Варна - ГЕОАРХ" ООД. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е изработен двуфазно - предварителен и окончателен проект.
Предварителният проект е публикуван на сайта на Община Плевен, в резултат на което по него са постъпили множество заявления от заинтересувани лица. Проведено е и обществено обсъждане. На 25 септември 2019 г. на заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Плевен се разгледани всички постъпили становища по документа от централни и териториални администрации и контролни органи и от заинтересованите граждани и са взети решения относно тяхното отразяване или не в окончателния проект на Плана. На 4 декември 2019 г. е проведено заседание на ЕСУТ в присъствието на представители на заинтересованите ведомства, на което се разгледани всички постъпили писмени становища. Констатирано е, че посочените в становищата непълноти или забележки са отстранени и окончателният проект за ОУП на Плевен може да бъде приет.
 
Текущи въпроси, изпълнение на концесии и резултати от проверки са сред темите, които ще обсъждат съветниците в постоянните комисии Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Септември 2020 14:39
obshtina-plevenПостоянните комисии в Общинския съвет на Плевен ще заседават в дните 18 и 21 септември, петък и понеделник, съобщават от общинската администрация. Предложенията за предстоящата сесия и постъпилите до момента преписки ще бъдат обсъждани в Заседателната зала на Община Плевен както следва:
18 септември, петък
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" се събира от 15 часа по дневен ред от 7 точки. Комисията ще обсъди промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, Общия устройствен план на Плевен и землището му, ще бъдат разгледани и проекти за подробни устройствени планове.
ПК по „Стопанска политика и транспорт" заседава в петък от 15:30 часа. Съветниците ще се запознаят с Годишния отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Ще коментират и писмо от кмета на Славяново за изпълнение на част от курсове по автобусната линия Плевен - Славяново, касаещи пътуващи учители и ученици.
ПК по „Бюджет и финансова политика" се събира от 16 часа по 9 точки. Дневният ред на Комисията включва: Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2020 г.; Предложение за промяна в разчета за финансиране по обекти на капиталовите разходи по европроекти на Европейския съюз през 2020 г.; Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Пред комисията ще бъде представен и доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция относно извършена финансова проверка в Община Плевен.
21 септември, понеделник
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" се събира от 13 часа по дневен ред от шест предложения. Две от тях са обсъждане на предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ в Плевен на част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, на ул. “Д-р Г.М.Димитров“ №82а в Плевен, и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Областната дирекция на МВР на нежилищен имот - частна общинска собственост, в сградата на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №12а в града. В дневния ред на комисията влиза и писмо от Центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека в Ловеч относно провеждане на фестивал.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" се събира от 14 часа по дневен ред от осем точки. Дневният ред включва: Отговор от Кмета относно предложение от директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Търнене във връзка с кандидатстване на Община Плевен по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“; Писмо от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека - Ловеч относно провеждане на фестивал; Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот жилищна сграда и гаражи; др.
ПК по „Здравеопазване и социална политика" е насрочила заседанието си за 17 часа. На заседанието ще бъде разгледано писмо от Сдружение „Аутизъм днес“ относно разкриване на нови социални услуги. И този месец Комисията ще разгледа преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината, постъпили до 15.09.2020 г.
Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на постоянните комисии, са публикувани в интернет на адрес https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2020-g.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 619
Фейсбук коментари
Сподели статията