Начало Общество Политика
23 Февруари 2020 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 21 Февруари 2020 12:22
Петък, 21 Февруари 2020 10:07
Петък, 21 Февруари 2020 10:00
Петък, 21 Февруари 2020 09:55
РЕКЛАМА
Политика
Преразглеждане на решение, промени в наредби и създаване на две комисии са в дневния ред на общинските съветници през февруари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 20 Февруари 2020 11:14
obshtina-plevenОбщинският съвет в Плевен се събира за редовното си заседание на 27 февруари, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“, съобщават от общинската администрация. Дневният ред на първото от насрочените за следващата седмица две заседания включва 32 предложения. Първа точка в заседанието е преразглеждане на Решение №049 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет, върнато за ново обсъждане от областния управител на Област Плевен и кмета на Община Плевен. Решението касае отдаването под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони.
За обсъждане влизат и всички постъпили до момента предложения за месеца. Съветниците ще обсъждат промени в три от общинските наредби - Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен и Наредба №27, регламентираща реда за разделно събиране на отпадъци на територията на общината. Ако предложените изменения бъдат приети, те ще влязат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
За обсъждане влиза и предложение за нова Наредба за условията и реда за ползване на общински спортните обекти. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), определените спортни обекти се предоставят за ползване, отдават под наем, предоставят на концесия и върху тях се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Проектът на наредба, предложен за община Плевен, запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване на спортните обекти. Предвидена е възможност и за провеждане на търг или конкурс, като конкретните параметри ще се определят за всяка процедура според целите, които се поставят при ползването на обекта, и очакваните резултати.
На 27-ми февруари Общинският съвет предстои да утвърди и състав на две комисии - Комисия за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Общината и Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и за деца-сираци. Ще се гласува и по предложение за участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“. Водеща роля в Сдружението има Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Идеята е да се кандидатства с проектно предложение по процедура за създаване и развитие на регионални иновационни центрове.
На заседанието си следващия четвъртък съветниците предстои да утвърдят предложение за избор на 24 съдебни заседатели за Районен съд - Плевен. С това процедурата в местния парламент ще приключи и предложението ще бъде представено пред Общото събрание на съдиите от Окръжния съд.
Сред точките, които ще стоят на вниманието на местния парламент, са още: доклади за състоянието на Системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие; предложения за кандидатстване на Община Плевен с проекти за ремонти на три спортни зали - зала „Спартак“, зала по борба и залата по волейбол, за външно финансиране от Министерството на младежта и спорта.
На заседанието на 27 февруари пред Общински съвет – Плевен, ще бъдат представени отчет за изпълнение на Програмата за управление на четвъртата година от мандат 2015-2019г. на кмета на Общината и Програма за управление на кмета на Общината за мандат 2019-2023 г.
Всички предложения, които Общинският съвет в Плевен ще обсъжда на предстоящото си заседание, са публикувани на obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27022020-g.
 
Следващата седмица - редовно заседание на ОбС-Плевен в четвъртък, в петък - отново ще се обсъжда бюджета Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 18 Февруари 2020 16:19
ObS mandat 2019-2023 1С решение на председателския съвет, Общинският съвет в Плевен ще заседава следващата седмица в два поредни дни - на 27 и 28 февруари, четвъртък и петък, съобщават от общинската администрация.
На заседанието на 27 февруари общинските съветници трябва да разгледат върнато за ново обсъждане решение за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони. Решението бе гласувано на сесията в края на януари. В същото заседание ще бъдат обсъдени и всички, постъпили до момента предложения за месеца.
Следващият ден - петък, 28 февруари, съветниците ще обсъждат отново проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година. Наред с бюджета, ще бъде разгледано и предложение за изменение в решението за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос.
 
Съветниците разглеждат в комисии темите от предстоящото в края на февруари заседание на Общинския съвет в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 17 Февруари 2020 13:23
obshtina-pleven1Постоянните комисии в Общинския съвет в Плевен се събират за заседания тази седмица по преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на местния парламент на сесията в края на месеца, съобщават от общинската администрация. Всички комисии ще се запознаят с отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Общината за четвъртата година от мандат 2015 - 2019 г. и Програма за управление на кмета на Община Плевен за мандат 2019 - 2023 г.
Две от комисиите - ПК по „Стопанска политика и транспорт" и ПК по „Бюджет и финансова политика", ще разглеждат програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати към 31.12.2019 г.
Съгласно чл.28 ал 2 от Правилника за дейността на ОбС – Плевен праз настоящия мандат „Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях могат да присъстват граждани и представители на медии при условия и ред, определени от ръководството на постоянната комисия, съгласно разпоредбите на ЗМСМА. С решение на комисията отделни заседания могат да бъдат закрити.“
17 февруари, понеделник
Заседават ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" и ПК по „Здравеопазване и социална политика".
Комисията по законност се събира от 16 часа в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 18 точки, три от тях са за промени в действащи общински наредби - Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен, Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и общинската Наредба №27 за разделно събиране на отпадъци. Комисията ще обсъжда и предложение за Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. Съветниците ще се запознат и с искане от собствениците на летни градини за изменение на Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения в общината.
Здравната комисия заседава от 17 часа по дневен ред от 10 точки. Сред тях са: утвърждаване на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества; предложение за увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж в Коиловци; предложение за съвместна работа на Фондация „Искам бебе“ и Община Плевен през 2020 г. и създаване на устойчива програма за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от общината.
18 февруари, вторник
Заседават ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм".
Комисията по общинска собственост се събира от 17 часа по дневен ред от 18 точки, една от тях - отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2019 г.
Спортната комисия ще заседава от 17:30 часа по девет точки. За обсъждане в комисията влиза предложение за Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти.
19 февруари, сряда
Заседават три комисии - ПК по „Стопанска политика и транспорт", ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие".
Стопанската комисия се събира от 16:30 часа в Актовата зала на Община Плевен. Комисията ще разгледа програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати към 31.12.2019 г.
Комисията по култура заседава от 17 часа в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Две от предложенията са за избор на състави на Комисия за отпускане на финансови средства от общинския бюджет за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен и Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци.
ПК по устройство заседава от 18 часа по дневен ред от 20 точки.
20 февруари, четвъртък
Заседава само ПК по „Бюджет и финансова политика". Общо 26 преписки и предложения ще стоят на вниманието на общинските съветници в комисията. Дневният ред започва с обсъждане на програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати, отчетени към 31.12.2019 г. Комисията ще се запознае и с писмо от кмета на Общината относно формирането на фондовете общински жилища, ще бъде представен и отчет за дейността на Общинското предприятие ”Управление на общински земи и гори”.
21 февруари, петък
Заседават ПК по „Обществен ред н сигурност" и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност".
Първата комисия се събира от 16 часа, а втората - от 17 часа.
Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2020-g.
 
Съветниците обсъждат в комисии редакция на три съществуващи наредби и текстовете на нова Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 18 Февруари 2020 10:48
obshtina-pleven1Предложения за промени в три действащи общински наредби предстои да бъдат разгледани в постоянните комисии в Общинския съвет в Плевен, съобщават от общинската администрация. Съветниците трябва да обсъдят изменения в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, текстовете на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен и на Наредба №27, регламентираща реда за разделно събиране на отпадъци на територията на общината.
Причините, налагащи обсъждане на промени в Наредба №17, са няколко. До общинска администрация е постъпило предложение с искане народните читалища да бъдат добавени към категориите лица и организации, които могат да ползват безплатно зали - общинска собственост, за организираните от тях мероприятия. Предложението е подписано от 30 председатели и секретари на читалища от територията на общината. Изложени са аргументи, че организираните от читалищата мероприятия не са платени и поради това чрез тях не се реализира печалба, а публиката представлява предимно ученици и лица в пенсионна възраст. На второ място изменения и допълнения в Наредбата се налагат с цел синхронизиране на отделни текстове, касаещи таксата за битови отпадъци, с актуалните разпоредби на по-високия по степен нормативен акт - Закона за местните данъци и такси. Наред с посочените две причини има влязло в сила съдебно решение на Административен съд - Плевен, което налага изменение на оспорения текст и привеждането му в съответствие със съдебното решение.
Повод за изменения в Наредба №20 са промени в Закона за местните данъци и такси, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и влезли в сила от 1 януари, както и други промени, които не са отразени своевременно в местния нормативен акт. Измененията касаят промяна в начините на деклариране на придобито имущество и отпадане на декларирането в някой случай поради задължение на приходната администрация за служебно разкриване на данъчни партиди.
Причините, налагащи промени в Наредба №27, са: влязло в сила решение на Административния съд за частична отмяна или обявяване на нищожност на текстове в наредбата; необходимост от ясна регламентация на реда и задълженията за временно съхраняване на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на общината; несъответствие на текстове в наредбата с тези на по-висок по степен нормативен акт на Министерския съвет.
В три от постоянните комисии в Общинския съвет ще бъде обсъдено предложение и за нова наредба - за условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. Тя има за цел да определи реда и условията за предоставянето на спортните обекти - собственост на Община Плевен, съобразно новата нормативна уредба.
 
След близо четири часа дебати, не беше приет бюджета на Община Плевен за 2020 година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 13 Февруари 2020 14:00
obshtina-plevenНа извънредно заседание, провело се в четвъртък, 13 февруари 2020 година, Общинският съвет в Плевен не прие предложения проект за бюджет на Общината за 2020 година. Дебатите по годишния финансов документ с въпроси и отговори продължиха почти 4 часа.
Преди гласуването бяха направени няколко предложения за промени, част от тях бяха приети. По време на дебатите кметът на Община Плевен Георг Спартански отговаря на въпросите на съветници за Инвестиционната програма, за състоянието на общински предприятия, за финансите за малките населени места, за включените в Културния календар събития, за възможността за отпадане на таксите за посещение на детски ясли и градини и др.
За предложения проекта за Бюджет 2020 гласуваха 13 от общинските съветници, два пъти повече - 26 бяха „въздържал се“, против нямаше.
Преди обсъждането в днешното заседание, проектът е разгледан в заседания от всичките десет постоянни комисии в местния парламент.
Последно променен на Четвъртък, 13 Февруари 2020 16:16
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 595
Фейсбук коментари
Сподели статията