Начало Общество Право 11 дела за домашно насилие е разгледал през 2018 г. Окръжен съд - Плевен
11 Април 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 11 Април 2021 13:20
Неделя, 11 Април 2021 12:45
Събота, 10 Април 2021 11:45
Събота, 10 Април 2021 11:40
Петък, 09 Април 2021 17:33
Петък, 09 Април 2021 15:56
Петък, 09 Април 2021 13:13
Петък, 09 Април 2021 11:51
Петък, 09 Април 2021 11:44
Петък, 09 Април 2021 11:23
Петък, 09 Април 2021 10:37
Петък, 09 Април 2021 09:52
Петък, 09 Април 2021 09:45
Петък, 09 Април 2021 08:47
Четвъртък, 08 Април 2021 17:01
Четвъртък, 08 Април 2021 13:58
Четвъртък, 08 Април 2021 13:10
Четвъртък, 08 Април 2021 10:42
Четвъртък, 08 Април 2021 10:00
Четвъртък, 08 Април 2021 09:22
Четвъртък, 08 Април 2021 09:17
Сряда, 07 Април 2021 16:15
Сряда, 07 Април 2021 15:55
Сряда, 07 Април 2021 15:31
Сряда, 07 Април 2021 14:50
РЕКЛАМА
11 дела за домашно насилие е разгледал през 2018 г. Окръжен съд - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Януари 2019 12:04
deca nasilie stop Делата по Закона за защита от домашно насилие са подсъдни на районните съдилища. Окръжен съд - Плевен е втора инстанция за дела с такъв предмет.
Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
През отминалата 2018 година са постъпили 10 граждански дела свързани с домашно насилие, а 1 дело е останало нерешено от предходен период и също е разглеждано през отчетната 2018 година.
От тези 11 броя дела за разглеждане, са приключили 10 броя, като всички те са решени в тримесечен срок. Постановените решения са окончателни и не подлежат на обжалване.
Две от делата са прекратени, като едното е върнато на първоинстанционния съд, а другото е прекратено поради оттегляне на иска.
По три от тези дела е потвърдено решението на районния съд и са наложени мерки за защита от домашно насилие, поради установено наличието на такова. По едно от тези дела съдът отменя решението на районния съд и постановява мерки за защита, което не е направено от районния съд.
По три от решените дела, решенията на районния съд са потвърдени, като не са наложени мерки за защита от домашно насилие, тъй като не е установено наличието на такова. По едно от тези дела, решението на районния съд е изменено, като са отменени част от наложените марки за защита, тъй като Окръжния съд е преценил, че наложените такива са твърде драстични. 

По-подробно за делата с наложени мерки за защита:
ВГрД №2/2018 година
Делото е започнало в Районен съд Плевен, по молба на С.В., като майка на малолетното дете Г.В., против Т.И., който е роднина на малолетното дете. В молбата се твърди, че Т.И. упражнява насилие над малолетното дете, като създава неверни представи у него и настройва същото срещу неговата майка.
Районен съд Плевен намира, че няма признаци на домашно насилие, поради което оставя молбата на майката без уважение и не налага мерки за защита.
Делото е обжалвано пред Окръжен съд Плевен от майката С.В., като законен представител на малолетната Г.В., която счита решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът е отказал да приеме, че съществува домашно насилие и не е наложил поисканите мерки за защита от такова.
Състав на Плевенски окръжен съд приема, че за изясняване на обективната истина е необходимо да бъде изслушана и малолетната Г.В., в присъствие на социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“- гр.Плевен.
По делото е проведено едно съдебно заседание и е постановено решение в законоустановения срок. Въз основа на събраните по делото доказателства въззивният съд счита, че твърденията за домашно насилие чрез психическо и емоционално въздействие върху малолетното дете са доказани и основателни. Поради това, Окръжен съд Плевен отменя изцяло решението на районния съд и налага мерки за защита на малолетната Г.В., а именно:
1.                Задължава лицето Т.И. да се въздържа от домашно насилие  по отношение на пострадалото лице;
2.                Забранява на Т.И. да приближава пострадалото лице, жилището, което обитава, както и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице за срок от 18 месеца, считано от датата на издаване на заповедта за защита;
3.                Задължава Т.И. да посещава специализирани програми.
Решението на Окръжен съд Плевен не подлежи на обжалване и е окончателно.

ВГрД №743/2018 година
Първоинстанционното дело е на Районен съд Плевен и е образувано на основание молба от В.Ч. против Й.Б., с който живеят на съпружески начала и имат дете. Молителката сочи, че поради системен физически и психически тормоз напуснала Й.Б. и се върнала да живее при родителите си, но Й.Б. и баща му продължили да притесняват нея и баща й. Молителката сочи, че се притеснява за живота и здравето си – нейния и на детето, тъй като ответникът притежава оръжие. Моли съда да постанови заповед за незабавна защита спрямо нея, детето и баща й. На основание събраните по делото доказателства, районният съд е постановил мерки за закрила, а именно:
1.                Задължава Й.Б. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Ч., детето й и баща й;
2.                Забранява на Й.Б. да приближава В.Ч., детето й и баща й на по-малко от 50 метра; жилището, което обитават и местоработата й, за срок от 6 месеца;
3.                Определя временно местоживеене на детето, при майката В.Ч. за срок от 6 месеца;
4.                Задължава Й.Б. да посещава специализирани програми за извършители на насилие в Център „Отворена врата“ град Плевен;
Районният съд предупреждава Й.Б., че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан незабавно и органите на прокуратурата ще бъдат уведомени.
Окръжен съд Плевен е втора инстанция и делото е образувано по повод жалба от Й.Б., който е  останал недоволен от решението на Районен съд Плевен и иска неговата отмяна. 
По делото се е състояло едно открито съдебно заседание. Окръжният съд е направил правни изводи, че решението на Районен съд Плевен е изцяло правилно и законосъобразно и го потвърждава, като налага постановените мерки.
Решeнието на Окръжен съд Плевен не подлежи на жалба и е окончателно!

ВГрД №771/2018 година
Делото е разглеждано пред Районен съд Плевен, като първа инстанция. Образувано е там, по повод молба от Б.Г. от град Плевен, против К.М., с който са живеели на съпружески начала и имат дете. След тяхната раздяла, родителските права са упражнявани от молителката Б.Г. От момента на присъждане на родителските права К.М. започнал да упражнява емоционален и психически тормоз върху Б.Г., който се отразявал и на детето им.
Районен съд Плевен с решението си постановява мярка за закрила от домашно насилие, а именно: Задължава К.М. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б.Г. и тяхното дете, като го предупреждава, че при неизпълнение на заповедта, ще бъде задържан незабавно и ще бъде уведомена прокуратурата.
Недоволен от постановеното пред районния съд решение е останал К.М., който го обжалва пред Окръжен съд Плевен. Той твърди, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно и иска същото да бъде отменено. Пред Окръжен съд Плевен, делото се е разгледало в едно съдебно заседание. Съдът намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно  и е постановено при спазване на процесуалните правила и материалния закон и следва да бъде потвърдено, като този съдебен акт е окончателен.

ВГрД №936/2017 година
Делото е започнало в Районен съд Плевен, където е подадена молба от Н.В. против В.В., с когото има сключен граждански брак. Молителката твърди, че е станала жертва на домашно насилие. По делото е разпитан свидетел, който потвърждава, че отношенията между двамата съпрузи са влошени и че молителката, се страхува, че ответникът ще я срещне, ще я бие и тормози, което ограничава личната й свобода.
На основание доказателствата по делото Районен съд Плевен постановява мярка за закрила, а именно задължава В.В. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.В. Забранява на същия да приближава Н.В., жилището й и местоработата й за срок от 18 месеца. Налага на В.В. глоба, в размер на 200 лева и го предупреждава, че при неизпълнение на издадената заповед, ще бъде задържан незабавно и прокуратурата ще бъде уведомена.
Недоволен от постановеното решение е останал В.В., който внася жалба срещу същото в Окръжен съд Плевен, с искане решението на районния съд да бъде отменено.
Окръжен съд Плевен, провежда по делото едно открито съдебно заседание и след преценяване на доказателствата по делото, постановява решение, с което потвърждава съдебният акт на районния съд. Потвърждава наложените мерки за защита от домашно насилие, като този акт не се обжалва, а е окончателен.
Заповед за защита от домашно насилие подлежи на незабавно изпълнение. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта.
При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.


Харесвате тази статия! Харесайте и страницата на “Посредник” във Фейсбук, където е публикувана
МНЕНИЯ ПО ТЕМАТА
ТВОЕТО МНЕНИЕ
Име:
Email:
 
Заглавие:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 
Фейсбук коментари
Сподели статията