07 Декември 2019 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 06 Декември 2019 16:03
Петък, 06 Декември 2019 15:12
Петък, 06 Декември 2019 14:58
Петък, 06 Декември 2019 10:51
РЕКЛАМА
Право
Районна прокуратура - Плевен обвини мъж за документно престъпление Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Януари 2019 11:58
sadplevenРайонна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за документно престъпление.
Обвинението срещу А. Н. е за това, че на неустановен ден през периода 01.01.2018 г. – 12.02.2018 г. в гр. Плевен преправил съдържанието, като собственоръчно изписал своите имена на  официален документ – трудова книжка от дата 05.08.1972, издадена на Н. Г. от ДАТ „Автостопанство” – гр.Плевен, и на  официален документ – трудова книжка №85 от дата 01.02.1968 г. издадена на Н. Г. от ДМЗ „Вапцаров”-гр.Плевен, с цел да бъдат използвани - престъпление по чл.308 от НК.
А.Н. не упражнявал каквато и да е трудова дейност, но на неустановен ден, придобил две трудови книжки, издадени на името на Н.Г.
На 12.12.2017г., обвиняемият навършил пенсионна възраст. Поради това, че нямал осигурителен стаж, решил посредством подправка на документи да докаже, че спрямо него съществува необходимия стаж за придобиване право на пенсия. На неустановен ден през периода 01.01.2018г.- 12.02.2018г. преправил съдържанието на двата официални документа – трудови книжки, издадени на Н. Г. от ДМЗ „Вапцаров”- гр.Плевен и от ДАТ „Автостопанство 2”- гр.Плевен, като изписал собственоръчно имената си на няколко страници.
На 12.02.2018 г. в гр. Плевен, пред Национален осигурителен институт, Териториално поделение - гр. Плевен, обвиняемият предоставил набор от необходимите документи  за пенсиониране, между които и двете трудови книжки. При извършена проверка било установено, че в две от предоставените от обвиняемия трудови книжки „има груби корекции върху името на притежателя им”.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
Последно променен на Сряда, 23 Януари 2019 15:56
 
11 дела за домашно насилие е разгледал през 2018 г. Окръжен съд - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Януари 2019 11:04
deca nasilie stopДелата по Закона за защита от домашно насилие са подсъдни на районните съдилища. Окръжен съд - Плевен е втора инстанция за дела с такъв предмет.
Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
През отминалата 2018 година са постъпили 10 граждански дела свързани с домашно насилие, а 1 дело е останало нерешено от предходен период и също е разглеждано през отчетната 2018 година.
От тези 11 броя дела за разглеждане, са приключили 10 броя, като всички те са решени в тримесечен срок. Постановените решения са окончателни и не подлежат на обжалване.
Две от делата са прекратени, като едното е върнато на първоинстанционния съд, а другото е прекратено поради оттегляне на иска.
По три от тези дела е потвърдено решението на районния съд и са наложени мерки за защита от домашно насилие, поради установено наличието на такова. По едно от тези дела съдът отменя решението на районния съд и постановява мерки за защита, което не е направено от районния съд.
По три от решените дела, решенията на районния съд са потвърдени, като не са наложени мерки за защита от домашно насилие, тъй като не е установено наличието на такова. По едно от тези дела, решението на районния съд е изменено, като са отменени част от наложените марки за защита, тъй като Окръжния съд е преценил, че наложените такива са твърде драстични. 

По-подробно за делата с наложени мерки за защита:
ВГрД №2/2018 година
Делото е започнало в Районен съд Плевен, по молба на С.В., като майка на малолетното дете Г.В., против Т.И., който е роднина на малолетното дете. В молбата се твърди, че Т.И. упражнява насилие над малолетното дете, като създава неверни представи у него и настройва същото срещу неговата майка.
Районен съд Плевен намира, че няма признаци на домашно насилие, поради което оставя молбата на майката без уважение и не налага мерки за защита.
Делото е обжалвано пред Окръжен съд Плевен от майката С.В., като законен представител на малолетната Г.В., която счита решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът е отказал да приеме, че съществува домашно насилие и не е наложил поисканите мерки за защита от такова.
Състав на Плевенски окръжен съд приема, че за изясняване на обективната истина е необходимо да бъде изслушана и малолетната Г.В., в присъствие на социален работник от Дирекция „Социално подпомагане“- гр.Плевен.
По делото е проведено едно съдебно заседание и е постановено решение в законоустановения срок. Въз основа на събраните по делото доказателства въззивният съд счита, че твърденията за домашно насилие чрез психическо и емоционално въздействие върху малолетното дете са доказани и основателни. Поради това, Окръжен съд Плевен отменя изцяло решението на районния съд и налага мерки за защита на малолетната Г.В., а именно:
1.                Задължава лицето Т.И. да се въздържа от домашно насилие  по отношение на пострадалото лице;
2.                Забранява на Т.И. да приближава пострадалото лице, жилището, което обитава, както и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице за срок от 18 месеца, считано от датата на издаване на заповедта за защита;
3.                Задължава Т.И. да посещава специализирани програми.
Решението на Окръжен съд Плевен не подлежи на обжалване и е окончателно.

ВГрД №743/2018 година
Първоинстанционното дело е на Районен съд Плевен и е образувано на основание молба от В.Ч. против Й.Б., с който живеят на съпружески начала и имат дете. Молителката сочи, че поради системен физически и психически тормоз напуснала Й.Б. и се върнала да живее при родителите си, но Й.Б. и баща му продължили да притесняват нея и баща й. Молителката сочи, че се притеснява за живота и здравето си – нейния и на детето, тъй като ответникът притежава оръжие. Моли съда да постанови заповед за незабавна защита спрямо нея, детето и баща й. На основание събраните по делото доказателства, районният съд е постановил мерки за закрила, а именно:
1.                Задължава Й.Б. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Ч., детето й и баща й;
2.                Забранява на Й.Б. да приближава В.Ч., детето й и баща й на по-малко от 50 метра; жилището, което обитават и местоработата й, за срок от 6 месеца;
3.                Определя временно местоживеене на детето, при майката В.Ч. за срок от 6 месеца;
4.                Задължава Й.Б. да посещава специализирани програми за извършители на насилие в Център „Отворена врата“ град Плевен;
Районният съд предупреждава Й.Б., че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан незабавно и органите на прокуратурата ще бъдат уведомени.
Окръжен съд Плевен е втора инстанция и делото е образувано по повод жалба от Й.Б., който е  останал недоволен от решението на Районен съд Плевен и иска неговата отмяна. 
По делото се е състояло едно открито съдебно заседание. Окръжният съд е направил правни изводи, че решението на Районен съд Плевен е изцяло правилно и законосъобразно и го потвърждава, като налага постановените мерки.
Решeнието на Окръжен съд Плевен не подлежи на жалба и е окончателно!

ВГрД №771/2018 година
Делото е разглеждано пред Районен съд Плевен, като първа инстанция. Образувано е там, по повод молба от Б.Г. от град Плевен, против К.М., с който са живеели на съпружески начала и имат дете. След тяхната раздяла, родителските права са упражнявани от молителката Б.Г. От момента на присъждане на родителските права К.М. започнал да упражнява емоционален и психически тормоз върху Б.Г., който се отразявал и на детето им.
Районен съд Плевен с решението си постановява мярка за закрила от домашно насилие, а именно: Задължава К.М. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б.Г. и тяхното дете, като го предупреждава, че при неизпълнение на заповедта, ще бъде задържан незабавно и ще бъде уведомена прокуратурата.
Недоволен от постановеното пред районния съд решение е останал К.М., който го обжалва пред Окръжен съд Плевен. Той твърди, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно и иска същото да бъде отменено. Пред Окръжен съд Плевен, делото се е разгледало в едно съдебно заседание. Съдът намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно  и е постановено при спазване на процесуалните правила и материалния закон и следва да бъде потвърдено, като този съдебен акт е окончателен.

ВГрД №936/2017 година
Делото е започнало в Районен съд Плевен, където е подадена молба от Н.В. против В.В., с когото има сключен граждански брак. Молителката твърди, че е станала жертва на домашно насилие. По делото е разпитан свидетел, който потвърждава, че отношенията между двамата съпрузи са влошени и че молителката, се страхува, че ответникът ще я срещне, ще я бие и тормози, което ограничава личната й свобода.
На основание доказателствата по делото Районен съд Плевен постановява мярка за закрила, а именно задължава В.В. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.В. Забранява на същия да приближава Н.В., жилището й и местоработата й за срок от 18 месеца. Налага на В.В. глоба, в размер на 200 лева и го предупреждава, че при неизпълнение на издадената заповед, ще бъде задържан незабавно и прокуратурата ще бъде уведомена.
Недоволен от постановеното решение е останал В.В., който внася жалба срещу същото в Окръжен съд Плевен, с искане решението на районния съд да бъде отменено.
Окръжен съд Плевен, провежда по делото едно открито съдебно заседание и след преценяване на доказателствата по делото, постановява решение, с което потвърждава съдебният акт на районния съд. Потвърждава наложените мерки за защита от домашно насилие, като този акт не се обжалва, а е окончателен.
Заповед за защита от домашно насилие подлежи на незабавно изпълнение. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта.
При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.
 
Пред Темида ще се изправят двама, извършили кражба на вещи от имот на Министерство на отбраната Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 18 Януари 2019 12:22
temida1Обвинението срещу А.Р. и А.М. е за това, че на неустановен ден през периода 14.12.2017г. - 13.02.2018 г. в Дисевица, Плевен, в съучастие като съизвършители, А. М. – като непълнолетен, но който могъл да разбира свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, заедно с малолетния и наказателно неотговорен Д. М. отнели чужди движими вещи – 4 бр. дървени еднокрили врати; 1 бр. дървен еднокрил прозорец; 5 бр. метални решетки за прозорец; 1 бр. двукрила метална врата; 53 л.м. поцинкована оградна мрежа; асмалък, изработен от винкел, всички вещи на обща стойност 507 лв., от владението на Министерство на отбраната на Р.България, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, Отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен”, без съгласие на представител на субекта с намерение противозаконно да ги присвоят – Престъпление по чл.194, вр. чл.20 от НК
А.Р. и А. М. и малолетния Д. М. се познавали и били в приятелски отношения. Тримата знаели, че в околностите на селото има обект на Министерството на отбраната на Р.България, който не се охранява и че там вероятно има вещи, които могат да откраднат.
На неустановен ден след 14.12.2017 г. тримата влезли в имота на Министерството на отбраната и взели дървени врати, прозорец, метални решетки, свалили и взели 53 л.м. поцинкована оградна мрежа, както и асмалък, изработен от равностранен винкел с общо тегло 502 кг. На 13.02.2018 г. служител в Отдел Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен при посещение на имота установил посегателството.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
 
Осъдиха жена, теглили неправомерно пари от чужда банкова карта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 21 Януари 2019 14:50
Temida2След одобрено от съда споразумение, постигнато с Окръжна прокуратура – Плевен, осъдиха жена, теглила неправомерна пари от чужда банкова карта.
Обвиняемата Х.С. се признава за виновна в това, че през периода  25.09.2016 г. – 30.12.2016 г. в гр.Нола, гр.Джулияно ин Кампания, гр.Трентола-Дучента - Република Италия, гр.София и гр.Плевен - Република България и гр. Афрагола, Република Италия, при условията на продължавано престъпление, на  37 пъти, използвала платежен инструмент - банкова карта, тип Postepay evolution, издадена от POSTE ITALIANA – NAPOLI, с титуляр Г. М., починала на 14.08.2016 г., без съгласие на наследника на титуляра – М. П. – майка, като са изтеглени и извършвани плащания общо в размер на 6 379.50 евро,  с левова равностойност – 12 477.22 лв. и деянието не съставлява по-тежко престъпление, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл.249, вр. чл.26 от НК.
За извършеното деяние на обвиняемата Х. С. е наложено наказание  шест месеца лишаване от свобода,изпълнението на което на основание чл.66, от НК се отлага с изпитателен срок от три години.
Имуществени вреди от престъплението – 12 477,22 лв.  са възстановени.
Споразумението има последици на влязла в сила присъда.
 
С 68 от 92-те камери започва да работи Центърът за видеонаблюдение на Община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 15 Януари 2019 15:32
videonabludenie sistemaЦентърът за видеонаблюдение, който Община Плевен изгради по проект „Разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение - Плевен”, вече работи, съобщават от общинската администрация. В съобщението се казва, че е готов графикът за дежурните, които ще го обслужват. В действие са 68 от общо 92-те камери, разположени в 33 точки в различни зони в Плевен. Дейностите по присъединяване към системата на останалите устройства ще продължат при подходящи метеорологични условия, стана ясно на седмичното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен. Камерите поддържат непрекъсната връзка с МВР, КАТ, с нощния патрул на Община Плевен.
Надявам се с помощта на видеонаблюдението, което се извършва в реално време, да можем да реагираме своевременно при всички проблеми със сигурността на хората и имуществото, каза по този повод кметът Георг Спартански. По негови думи, на монтираните камери ще се разчита и при последния от поредицата вандалски актове – неизвестен до момента извършител е откраднал фигурката на Младенеца от яслите от възстановката на Рождество на пл. „Възраждане”. Фигурката е намерена счупена на три места на пейка до големия фонтан.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 126
Фейсбук коментари
Сподели статията