05 Април 2020 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Събота, 04 Април 2020 18:34
Събота, 04 Април 2020 12:46
Събота, 04 Април 2020 11:46
Събота, 04 Април 2020 10:53
Събота, 04 Април 2020 10:31
Събота, 04 Април 2020 10:02
Петък, 03 Април 2020 20:34
Петък, 03 Април 2020 20:21
Петък, 03 Април 2020 19:18
Петък, 03 Април 2020 16:22
Петък, 03 Април 2020 15:18
Петък, 03 Април 2020 11:26
Петък, 03 Април 2020 11:22
Петък, 03 Април 2020 10:09
Петък, 03 Април 2020 09:08
Петък, 03 Април 2020 09:04
Четвъртък, 02 Април 2020 16:38
Четвъртък, 02 Април 2020 15:27
Четвъртък, 02 Април 2020 15:26
Четвъртък, 02 Април 2020 15:20
Четвъртък, 02 Април 2020 14:30
Четвъртък, 02 Април 2020 12:06
Четвъртък, 02 Април 2020 11:00
Четвъртък, 02 Април 2020 10:16
Четвъртък, 02 Април 2020 10:11
РЕКЛАМА
Право
Адвокат Кашъмов, ПДИ: Народното събрание изменя Закона за достъп до информация през задната врата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 13 Март 2020 18:37
adv kashamovНа 5 март 2020 г. група народни представители, начело с председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова, е внесла проект за изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове. На пръв поглед законопроектът се отнася само до промени в преходните и заключителни разпоредби на този закон. С § 5 от него обаче се променят две разпоредби в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Водеща и единствена парламентарна комисия по разглеждането на проекта е Комисията по бюджет и финанси.
"Заявителите заплащат материалните разходи по предоставянето на обществената информация."
Според вносителите, така заявителите щели да бъдат облекчени финансово, а съществуването на заповед на министъра на финансите, определяща нормативи за заплащане при достъпа, "крие обективен риск за стриктното спазване на посоченото законово изискване".
Каквото и да означава това размишление на депутатите, предвид факта, че за две десетилетия прилагане на закона такъв проблем не е бил констатиран, нека да кажем

какви рискове крие тази промяна според нас:


1. Най-вероятно действителният ефект от нея ще бъде, че всеки задължен по ЗДОИ субект ще си определя субективно каквито суми си прецени, че съответстват на "материалните разходи по предоставянето на обществена информация" и ще натоварят заявителите да ги плащат. И досега много институции например не са наясно, че заповедта на МФ не калкулира възнаграждението на служителя, работещ по копирането.
2. Ще се получи разнобой в практиките на стотиците институции в системата на изпълнителната власт и местното самоуправление, да не говорим за другите категории държавни институции, включително органите на съдебната власт, публичноправни организации и други, без да съществува никакъв механизъм за уеднаквяването им.
3. На тези институции, които не желаят да са открити и прозрачни и да предоставят информация, ще се предостави още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение.
4. Заявителите, които не махнат с ръка и не се откажат от достъпа до обществена информация, ще трябва да заведат дела в административните съдилища, където освен обичайните разноски ще трябва да платят и възнаграждения за вещи лица по експертизи относно това, кои са "материалните разходи по предоставянето".
5. Административните съдилища ще получат допълнително натоварване с подобни дела, което ще утежни и тяхната работа.
Тоест възниква естественият въпрос кого всъщност ползва подобно развързване на ръцете на всяка институция да си решава как ще прилага закона. Освен ако вносителите не са крайно наивни, стои въпросът дали в действителност не са чак такива големи приятели на прозрачността, за каквито се представят.
Още повече, че смятахме, че през 2020 г. вече народните представители са научили, че добрият и качествен законодателен процес предполага предварително обсъждане на проекта за изменение в закона, съгласно изричното задължение в Закона за нормативните актове. Впрочем наскоро в становището на съдия Красимир Влахов към Решение на Конституционния съд № 1 от 4 февруари 2020 по к.д. № 17/2018 по повод приемането на закони "на тъмно" бе ясно заявено: "В обобщение: закон, който е приет при незачитане на установената от самия законодател процедура, обезпечаваща качеството и прозрачността на законодателния процес, е несъответен на идеята за държава, управлявана именно от закона, поради което такъв акт е несъвместим с Конституцията на Република България".
Ако бяха провели такова предварително обществено обсъждане, народните представители щяха да узнаят, че

по правило достъпът до обществена информация е безплатен,

че когато се предоставя по електронен път не се заплащат никакви материални разходи, че в ден днешен заповедта на министъра на финансите от 2011 г. ( Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. ) се прилага практически без проблеми.
Остава да се запитаме дали е случайно, че:
1/ изменението се внася през съвсем друг закон, за да не се види какво се внася,
2/ не се предвижда да премине през правна комисия текст, който се отнася до гарантирано с конституцията основно право,
3/ не е предварително публикуван и обсъден със заинтересованите страни предлаганият текст,
4/ не се основава на констатирани в практиката проблеми, нито на информация от годишните доклади на Министерския съвет по прилагането на ЗДОИ или други доклади, като тези на Програма Достъп до информация,
5/ би препятствало търсенето на обществена информация от журналисти, граждани, бизнес и неправителствени организации.
Обобщено, въпросът е: в полза или във вреда на гражданите и прозрачността на институциите е предлаганата промяна?

Адвокат Александър Кашъмов е ръководител на правната програма на фондация "Програма Достъп до информация" (ПДИ). Становището му е от блога на ПДИ "Точка на достъп".
 
Общинският съвет предлага още 23 съдебни заседатели за Районен съд - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 02 Март 2020 14:03
temida1Ново предложение с 23 кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен за мандат 2020 - 2024 г. утвърди Общинският съвет на Плевен. Предложението е финал на проведената от местния парламент втора процедура, стартирала през декември 2019 г. При първата, приключила през октомври 2019 г., съветниците одобриха предложение от 51 кандидатури за съдебната инстанция.
Съгласно Закона за съдебната власт съдебни заседатели могат да бъдат: дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в община Плевен; завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания; да не са съдебни заседатели в друг съд. За съдебни заседатели не могат да кандидатстват общински съветници от съдебния район, както и членове на ръководства на политически партии, коалиции или организации с политически цели. Нямат право да кандидатстват и работещи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в др. органи от системата за национална сигурност в съдебния район, както и такива, избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Предложението с 23 кандидатури за съдебни заседатели в Районен съд - Плевен за мандат 2020 - 2024 г. ще бъде представено пред Общото събрание на съдиите в Окръжен съд - Плевен.
 
Обявена е нова процедура за подбор на съдебни заседатели за Районния съд Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 20 Декември 2019 16:32
temida1Общинският съвет в Плевен обявява нова, втора процедура, за подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд - Плевен. Процедурата е за подбор на 20 кандидати. Документи ще се приемат от 6 до до 24 януари 2020 година в деловодството на Общинския съвет - сградата на Община Плевен, етаж 2, стая 35.
Съгласно Закона за съдебната власт кандидати могат да бъдат дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години. Същите трябва да имат настоящ адрес в община Плевен, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. В изискванията е посочено също, че:
- не трябва да страдат от психически заболявалия;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Плевен;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Плевен;
- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:
- заявление за кандидатстване (Приложение №1 - по образец);
- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 – по образец);
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3 - по образец);
- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 - по образец);
- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 - по образец);
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- мотивационно писмо;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен - obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/podbor-na-kandidati-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-pleven, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен - пл.“Възраждане“ №4, или от Пропуски - информация на Община Плевен - пл.“Възраждане“ №2.
 
Трима са задържани по досъдебно производство на Окръжна прокуратура – Плевен за разпространение на порнографски материали Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 24 Февруари 2020 16:23
brifingMVRiProkuraturaТрима души, разпространявали порнографски материали, са разкрити и привлечени като обвиняеми по досъдебно производство на Окръжна прокуратура – Плевен. Това съобщиха на брифинг Николай Пачевски, зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, ст. комисар Веселин Вътов, директор на ОД МВР – Плевен, гл. инспектор Живко Ламбов,  ръководител на  БОП – Плевен-Ловеч.
Досъдебното производство  е образувано и се води за компютърни престъпления и умишлено разпространение на порнографски произведения на непълнолетни лица, като част от тях са били откраднати. Разпространението на тези снимки е ставало чрез използването на мобилни приложения за размяна на съобщения, в което са посочвани имената на лицата, които са изобразени на снимките и клиповете и самите материали.
За няколко дни разследване, след образуването на досъдебното производство, в резултат на съвместните незабавни действия на Окръжна прокуратура - гр.Плевен, БОП и Криминална полиция при ОД МВР-Плевен са събрани доказателства, сочещи три лица като извършители на такива действия, които са привлечени към наказателна отговорност. Лицата са задържани под стража, като съдът възприе аргументите на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка.
Покрай разследването обаче е видна и друга опасна тенденция. Създаването на еротични снимки от малолетни и непълнолетни момичета и лекомисленото им изпращане на познати и непознати лица. Това изпращане е доброволно и обикновено с добри намерения, но води до много опасни последици тъй като опасността тези снимки да бъдат разпространени е много голяма и създава опасност от изнудване на авторите на снимките за неща, които те не желаят да правят под заплахата тези снимки да бъдат публикувани в мрежата и да станат общо достъпни за неограничен кръг лица.
В тази връзка прокуратурата ще възложи на МВР провеждането на разяснителна дейност от служители на Детска педагогическа стая с децата в училищата.
По разследването се извършват активно процесуално-следствени действия и предстои привличането към наказателна отговорност и на други лица, за които бъдат събрани доказателства.
 
Димитър Захариев е окончателно оправдан за натиск по делото „Октопод“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 02 Декември 2019 18:17
dimitar zaharievБившият прокурор от Плевен окончателно е оправдан по обвинението, че е принуждавал основния свидетел по делото „Октопод“ Георги Цветанов да промени показанията си, съобщава правният портал lex.bg. Решението е на състав на Върховния касационен съд с председател Антоанета Данова, докладчик – Даниел Луков и Лада Паунова.
Захариев беше пратен на съд за принуда над Цветанов, незаконно държане на оръжие и на заглушител на телефони, като миналата година Софийският градски съд го осъди условно на две години затвор само за неправилно съхранение на оръжие, но след това апелативният съд го оправда напълно. Прокуратурата протестира присъдата, но върховните съдии са я оставили в сила.
Най-тежкото обвинение срещу него беше, че е принуждавал основния свидетел на прокуратурата по делото „Октопод“ Георги Цветанов да се отрече от показанията си и да даде нови, в които да набеди тогавашния наблюдаващ прокурор Светлозар Костов, че го е карал да лъжесвидетелства. По това обвинение и трите инстанции са категорични, че няма доказателства, а свидетелят Цветанов почина в катастрофа преди да даде показания по делото.
Прокуратурата твърди, че Захариев и Цветанов са се срещали няколко пъти, като срещите им били записвани - първо от свидетеля, а след това и със специални разузнавателни средства. В тях тогавашният прокурор заплашвал Цветанов, че ще му бъдат повдигнати обвинения, включително за убийство, ще бъде арестуван, ще бъдат разбити бизнесът и животът му, а основният подсъдим по делото „Октопод“ Алексей Петров ще го преследва, ако не даде показания срещу Светлозар Костов.
Според Захариев делата срещу него са резултат от провокация на ДАНС и въздействие на бившия му шеф и окръжен прокурор на Плевен Марио Василев, срещу когото подавал сигнали. Той каза, че съжалява за смъртта на Цветанов и за невъзможността той да даде показания, което е и основният проблем за разкриване на истината по делото.
В заседанията съдиите анализираха записаните разговори между Захариев и Цветанов, както и преразказаното от двама свидетели, но не стигнаха до извод, че в тях подсъдимият бивш прокурор го заплашва. И според ВКС в тези разговори Захариев изказва само предположения какво може да се случи с Цветанов.
„Употребата на заплашване не може да се реализира посредством изказване на предположения от дееца за бъдещо несигурно развитие на събития. В съответствие с приетите фактически положения въззивният съд законосъобразно е приел, че инкриминираните от прокуратурата изрази, отнасящи се до същината на обвинението, не е било доказано да са били използвани от подсъдимия на нито една от инкриминираните дати“, се казва в решението на ВКС.
Както апелативните съдии, така и върховният съд упреква Захариев, който при срещите си със Цветанов е ползвал заглушаващо сигнала на телефоните устройство, което според съдилищата показва, че е съзнавал собственото си укоримо поведение. „Установеният натиск от страна на подсъдимия по отношение на Цветанов е бил в една неконкретизирана форма, която не е достатъчна да се приеме, че покрива признаците от състава на престъплението принуда. Макар и поведението на подсъдимия да е било силно укоримо както в личен, така и в професионален план, то тази му дейност не е престъпна“, пише и ВКС.
Срещу Захариев има още едно дело - за изнудване и участие в престъпната група за рекет на Камен Балбузанов-Куката. По него той беше арестуван в съдебна зала, а след това му беше наложен домашен арест заради влошено здравословно състояние и трудно придвижване. В хода на разследването стана ясно, че Захариев ползва патерици само за посещенията си в съда, а в останалото време се придвижва без видими затруднения. По това дело Захариев е с условна присъда, издадена през юли от Специализирания наказателен съд, а Балбузанов е осъден на 4 години затвор. В момента делото е в апелативния спецсъд.
Последно променен на Понеделник, 02 Декември 2019 18:20
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 128
Фейсбук коментари
Сподели статията