Начало Общество Проблеми
23 Октомври 2020 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 22 Октомври 2020 11:50
Четвъртък, 22 Октомври 2020 10:30
Четвъртък, 22 Октомври 2020 09:37
Четвъртък, 22 Октомври 2020 09:12
Четвъртък, 22 Октомври 2020 08:44
Сряда, 21 Октомври 2020 14:32
Сряда, 21 Октомври 2020 13:50
Сряда, 21 Октомври 2020 13:00
Сряда, 21 Октомври 2020 12:12
Сряда, 21 Октомври 2020 11:12
Вторник, 20 Октомври 2020 15:33
Вторник, 20 Октомври 2020 14:53
Вторник, 20 Октомври 2020 14:14
Вторник, 20 Октомври 2020 12:22
Вторник, 20 Октомври 2020 11:55
Вторник, 20 Октомври 2020 11:50
Вторник, 20 Октомври 2020 11:45
Вторник, 20 Октомври 2020 10:55
Вторник, 20 Октомври 2020 10:39
Понеделник, 19 Октомври 2020 12:35
Понеделник, 19 Октомври 2020 11:37
Понеделник, 19 Октомври 2020 11:32
Понеделник, 19 Октомври 2020 11:27
Понеделник, 19 Октомври 2020 11:25
Понеделник, 19 Октомври 2020 11:21
РЕКЛАМА
Проблеми
От есента на тази година в ДГ „Звънче" ще има още една яслена група Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Юни 2020 10:22
detski igrachkiДа бъдат разкрити две нови щатни бройки за медицински специалисти в ДГ „Звънче" в Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Решението е във връзка със сформирането на втора яслена група в детското заведение.
С писмо до Община Плевен от 8 юни тази година директорът на ДГ „Звънче“ Даниела Дончева е уведомила, че на заседание на педагогическия съвет е съгласувано нейно предложение за разкриване на нова яслена група по реда на Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
Съгласно изискванията на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях на Министерство на здравеопазването, за функционирането на една яслена група е необходим екип от минимум 2 медицински лица - сестри или акушерки, и 2 детегледачки. В същото време Постановление на Министерския съвет относно изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. посочва, че финансирането на разкритите след 1 януари 2020 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, се осигурява от приходите на общината. От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по- късно от 30 юни 2020 г.
В тази връзка Общинският съвет гласува увеличаване на щатната численост на персонала в яслени групи в детски градини с 2 бройки - от 32 те стават 34, считано от 15.09.2020 г., като финансирането на разкритите 2 нови бройки ще бъде от бюджета на Община Плевен за 2020 година.
 
Общината вече може да променя едностранно работното време на обекти, нарушители на тишината Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 25 Юни 2020 09:42
noshtni zavedeniaОбщинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината. Измененията са в две основни насоки - допълване с нови текстове във връзка с изисквания на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и актуализация на регламента за работното време на търговските обекти на територията на общината.
Разпоредби в ЗАПСП регламентират възможността съответни организации, регистрирани в Министерството на културата, да предоставят на крайните ползватели с договор права за използване на произведения или на други обекти на закрила. В изпълнение на тези изисквания лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти следва предварително да уредят чрез договори правата си за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения. Практически това касае всички случаи на озвучаване на търговски и туристически обекти с музика. Текст в Закона предвижда кметовете на общини по места да контролират изпълнението на тези задължения от търговските субекти, като изискват от тях най-малко веднъж годишно доказателства за уредени авторски права. При неизпълнение на това задължение кметът на общината може да налага на търговците имуществени санкции в размер от 2000 до 10 000 лв. Във връзка с тези разпоредби в ЗАПСП Дружеството за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - "ПРОФОН" е внесло искане до Община Плевен за регламентиране на конкретен ред и процедура за упражняване на контрол по цитираните законови текстове. На местно ниво специфичните изисквания при извършване на търговска дейност са регламентирани с общинската Наредба №14. За да спази изискванията на Закона за авторското право Общинският съвет допълни текстовете й с нов чл.23, съгласно който лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти в общината и ги озвучават чрез изпълнение на живо или чрез запис на произведения, всяка година в срок до 30 юни са длъжни да представят в Община Плевен доказателства за отстъпени им авторски и сродни права за публично изпълнение. Доказателството са сключени договори или споразумения с организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права, регистрирани в Министерството на културата по реда на ЗАПСП. Създава се и нов чл. 29а, според който при нарушение на задължението по чл. 23 на виновните ще се налага предвидената в ЗАПСП имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв. Така приетите допълнения влизат в сила 7 дни след публикуване на решението на интернет страницата на Общинския съвет.
Заради промени в Закона за защита от шума в околната среда, бе приета и втора промяна в Наредба №14 с цел синхронизиране на местния нормативен акт с този от по-високо ниво. Несъответствията се изразяваха в липсата на разпоредби за процедурата, по която търговците да заявяват в общинската администрация работното време на търговските обекти, както и промяна в работното време. С приетите промени Общинският съвет определи работното време на заведенията за хранене и развлечения, интернет зали и др., които се намират в жилищни сгради, да бъде в границите от 7 до 23 часа, а в нежилищни сгради - от 6 до 24 часа, като то се определя от лицата, осъществяващи търговската дейност. Собствениците или ползвателите на обектите заявяват работното време, както и часовете на зареждане, при откриване на обекта. Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след полунощ само след получаване на разрешение за удължено работно време, издадено от Общината. За обектите в жилищни сгради има допълнително условие за удължено работно време – то е да имат съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи. Заявлението за работно време на обекта (по образец) ще се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите до кмета на Общината. Той от своя страна може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година има 2 или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от РЗИ – Плевен или в случай на два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на Общинската администрация или от службите при ОДМВР - Плевен. Така приетите изменения и допълнения влизат в сила 5 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.
Последно променен на Четвъртък, 25 Юни 2020 09:52
 
От Инжстрой ще изкърпват дупки от уличната мрежа и ще възстановяват тротоари Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 15 Юни 2020 11:10
remont trotoarДейности предимно по изкърпване на уличната настилка и възстановяване на тротоари са включени в графика на фирмата изпълнител за текущи ремонти „Инжстрой” ЕООД за седмицата от 15 до 19 юни 2020 година в Плевен, съобщават от общинската администрация. Асфалтиране на силно компрометирани участъци в уличната настилка ще се правят тази седмица пред блокове 327 и 329 в жк „Дружба” и на ул. „Търговска” (Технопрогрес). С тротоарни плочи ще бъде ремонтиран тротоарът на ул. „Хаджи Димитър” от Агенция по вписванията до ул. „Средец”. Планирани са дейности и по организация и безопасност на движението.
Последно променен на Понеделник, 15 Юни 2020 11:12
 
От „Инжстрой” продължават ремонтите с изкърпване на настилки и възстановяване след аварии Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 22 Юни 2020 14:38
remont uliciИзкърпване на дупки в настилката на няколко улици в Плевен ще извърши „Инжстрой” ЕООД в седмицата до 26 юни 2020 година, съобщават от общинската администрация. Дейността е в изпълнение на договор „Текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението на територията на гр. Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет”.
От фирмата ще работят по изкърпване на дупки в настилката на ул. „Ген. Вл. Вазов” в участъка от ул. „Х. Димитър” до ул. „Ал. Стамболийски”, където на нивото на настилката ще бъдат повдигнати и 2 бр. капаци на ревизионни шахти. Ще се работи на ул. „Майор Горталов”, на ул. „Търговска”, на улиците към ШПК, към бл. 68 и 69 в жк „Сторгозия”, както на улицата от бл. 39 към блокове 38 – 37 в същия квартал. В плановете е включено и възстановяване целостта на настилката след аварии на ВиК и ТЕЦ, както и дейности по организация и безопасност на движението.
 
Започна проверка на личните животински стопанства в община Левски Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 09 Юни 2020 15:26
svine kochinaВ Левски се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, в което участва кметът на общината Любка Александрова и кметовете на кметства в общината. Целта е постигане на взаимодействие при изпълнението на заповедта на Директора на ОДБХ - Плевен, информират от местната администрация.
Д-р Димитър Владимиров - официалният ветеринарен лекар на община Левски информира, че е започнала проверка на личните стопанства в общината. Всички, получили 300 лева обещетение във връзка с африканската чума по свинете, ще бъдат проверени спазват ли ветеринарно медицинските изисквания съгласно чл. 11 от НАРЕДБА № 44.
Вече са проверени личните стопанства в селата Градище, Божурлук, Аспарухово, предстои проверка в Стежерово. До 30 юни ще бъдат проверени всички селища в община Левски. Срокът за подготвяне на информацията за състоянието на личните стопанства в общината е до края на юни, посочи д-р Владимиров.
На заседанието беше възложено на кметовете на кметства да направят проверка на територията на лични стопанства, в които се отглеждат свине. При откриване на стопанства, които не отговарят на изискванията, да сигнализира за вземане на законови мерки - акт от 300 лева и процедура за изследване за сметка на стопанина.
На присъстващите бе обърнато внимание, че всички животински обекти, не само свинете, подлежат на регистрация и това стопаните трябва да направят своевременно.
Последно променен на Вторник, 09 Юни 2020 16:20
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 263
Фейсбук коментари
Сподели статията