Начало Реклами
18 Януари 2022 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
РЕКЛАМИ
„Газинженеринг” ООД - обява Печат Е-мейл
( 1 Глас )
БИЗНЕС
Вторник, 05 Февруари 2019 20:20
ISO-9001-2008 "ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД         
№BG19762Q-A, 5870 град Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.”Хр. Янчев” №57, тел.:(06514)2302; (06514)2446, факс: (06514)2301

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг”ООД като притежател на лицензии за разпределение на природен газ и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от пет години, дружеството е длъжно да представи в Комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план  и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа.
Предложението за цени за периода 2019-2023 година е образувано на основание и съгласно методика от Наредба №2/2003г. за регулиране на цените на природния газ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2003г., ДВ бр.98/27.11.2018г. и е следното:

Пределни цени за разпределение (лв./MWh, без ДДС):

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

12,27

до 1055 MW/h

10,77

до 10550 MW/h

10,28

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

15,76

до 1055 MW/h

14,35

Битови

22,69


Пределни цени за снабдяване (лв./MWh, без ДДС):

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

0,52

до 1055 MW/h

0,52

до 10550 MW/h

0,52

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

0,83

до 1055 MW/h

0,83

Битови

3,86


Цени за присъединяване на потребители към ГРМ (лв. без ДДС)

Промишлени

 

до 105,5 MW/h

1156

до 1055 MW/h

1294

до 10550 MW/h

1881

ОА и търговски

 

до 105,5 MW/h

1154

до 1055 MW/h

1292

Битови

741

 Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2019 11:13
 
МЕТРО Плевен става на 10 години! Празнувайте с нас на 16 октомври! Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
БИЗНЕС
Понеделник, 15 Октомври 2018 17:05
METRO 10 godini v Pleven
Скъпи приятели и партньори,

Преди 10 години, през октомври, МЕТРО КЕШ&КЕРИ отвори врати в град Плевен.
От тогава до днес се радваме на развитие, което допринесе за просперитета и бизнес дейността на града, а повишаващият се интерес от страна на гражданите е сигурно мерило за успеха на МЕТРО.

За нас е голямо удоволствие, да Ви поканим на нашият юбилей по случай 10-тата ни година. Нека заедно се насладим на подготвените специални оферти, томбола с награди, и още много интересни изживявания.

Заповядайте на 16 октомври, вторник, от 10 часа.
Очакваме Ви!
Последно променен на Неделя, 28 Октомври 2018 19:50
 
„ИЛИНДЕН” ЕООД приключва изпълнение на проект за добри и безопасни условия на труд Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
БИЗНЕС
Петък, 25 Май 2018 14:53
Ilinden glava 2018    На 06.06.2018г. „ИЛИНДЕН” ЕООД приключва изпълнение на проект „Добри и безопасни условия на труд в „Илинден” ЕООД” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-1479-С01, схема «Добри и безопасни условия на труд» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.
    Бюджетът на проекта е на стойност 296 389,00 лева, от които 251 930,65лв европейско и 44 458,35лв национално финансиране и се изпълнява в рамките на 12 месеца от 06.06.2017г. до 06.06.2018г.
    В проектът са предвидени и успешно изпълнени следните дейности:
- Управление на проекта;
- Информация и публичност на проектните дейности;
- Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "Илинден"ЕООД;
- Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация и реконструкция на съществуващи обекти и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за работещите в "Илинден";
- Обучение на 223 служители от "Илинден" относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
- Социални придобивки за работещите в "Илинден" чрез оборудване на столова и осигуряване на стаи за почивка и хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд.
    Изпълнена е общата цел на проекта, като  е подобрено  качеството на работната среда в „Илинден” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, подобряване качеството на работните места, обучения на персонала за намаляване на рисковете на работната среда и осигуряване на социални придобивки. Изпълнението на проекта  даде възможност за прилагане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, опазване на природата и ефикасно използване на ресурсите.
    Също така, успешно са изпълнени и специфичните цели:
    1. Оптимизация на управлението и развитието на ЧР, чрез разработване и въвеждане на система за развитие на ЧР, въвеждане на иновативни модели за организация на труда, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 г. и за по-лесно съвместяване на работа и учене и на професионалния и семейния живот, нови практики за планиране, подбор и наемане и подобряване на мерките за развитие на кадрите чрез обучения, управление на кариерата и мерки за учене през целия живот, оптимизация на вътрешната комуникация и подобряване на координацията в работата между длъжностите на различни нива.
    2. Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация и реконструкция на съществуващи обекти.
    3. Подобряване условията на труд и професионалния и здравния статус на работниците, чрез инвестиции в ЛПС и ново работно облекло;
    4. Повишаване компетентността на персонала, относно управлението на рисковете за безопасност на условията на труд на работното място и поддържане на информираност относно практиките за опазване на околната среда и ресурсната ефективност при предлагането на услугите.
    5. Инвестиции в социални придобивки за служителите.
    При изпълнение на проектните дейности са обхванати предвидените 223 лица, служители в „Илинден” ЕООД, като в това число са и всички лица с увреждания и всички лица на възраст над 54 години.
    Изпълнени са и всичките четири заложени индикатора:
- Брой предприятия, получили подкрепа;
- Заети, включително самостоятелно заети;
- Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд;
- Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда
    Чрез получената БФП по схема „Добри и безопасни условия на труд” на ОП РЧР 2014-2020 г. „Илинден” ЕООД  откликва на потребностите на целевата група – необходимост от гъвкави форми на заетост и обучение на персонала с цел усъвършенстване на уменията за предотвратяване на рисковете на работното място и опазването на околната среда. Инвестициите в колективни предпазни средства и модерни и ергономични ЛПС и работно облекло,  гарантират по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания, а създаването на социални придобивки, ще подобри условията на труд и ще повиши мотивацията на работещите и производителността в предприятието. Целите на проекта са в съответствие с целта на процедура „Добри и безопасни условия на труд" и тяхното постигане ще допринесе за постигане на приоритетите на ПО 1 на ОП РЧР.
--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------
BG05M9OP001-1.008  „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект BG05M9OP001-1.008-1479-С02  „Добри и безопасни условия на труд в "Илинден" ЕООД”
Последно променен на Понеделник, 04 Юни 2018 11:34
 
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
БИЗНЕС
Петък, 12 Август 2016 15:48
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 24.08.2016 г. ще се проведe търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Шаварна”, публична общинска собственост, имотен № 000127, с обща площ 519,979 дка., находящ се в землището на с. Одърне и водна площ 392.958 дка., АОС № 58/31.01.1997 г., при начална тръжна цена 30.00 лв./дка. водна площ (11788,74 лв. годишен наем), начален час 14:00 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие в размер на 10% от началната наемна годишна тръжна цена за имота предмет на търга, внесени в касата на Общината в срок до 17:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.08.2016 г.
Документите за участие се получават всеки работен ден в рамките на установеното работно време в срок до 17:00 ч. на 22.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 на 29.08.2016г. в „Информационен център“ при Община Пордим, срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имота предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 30.08.2016 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведe на 31.08.2016 г., от 14:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 23.08.2016 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 30.08.2016 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.
Последно променен на Сряда, 24 Август 2016 10:19
 
„Газинженеринг” ООД - обява Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
БИЗНЕС
Петък, 31 Август 2018 17:01
ISO-9001-2008 "ГАЗИНЖЕНЕРИНГ" ООД         
№BG19762Q-A, 5870 град Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.”Хр. Янчев” №57, тел.:(06514)2302; (06514)2446, факс: (06514)2301

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг” ООД като притежател на лицензии за разпределение на природен газ и за обществено снабдяване с природен на територията на община Долни Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от пет години, дружеството е длъжно да представи в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план  и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа.
Предложението за цени за периода 2018-2022 година е образувано на основание и съгласно методика от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и е следното:

Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м, без ДДС):

Промишлени

 

до 10 хил.куб.м

130,85

до 100 хил.куб.м

115,52

над 100 хил.куб.м

109,51

ОА и търговски

 

до 10 хил. куб.м

163,05

над 10 хил. куб.м

147,53

Битови

230,83


Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м, без ДДС):

Промишлени

 

до 10 хил. куб.м

5,21

до 100 хил. куб.м

5,21

над 100 хил. куб.м

5,21

ОА и търговски

 

до 10 хил. куб.м

8,91

над 10 хил. куб.м

8,91

Битови

46,94


Цени за присъединяване на потребители към ГРМ (лв. без ДДС)

Промишлени

 

до  10 куб.м /час

1156

до 100 куб.м /час

1294

над 100 куб.м /час

1881

ОА и търговски

 

до  10 куб.м /час

1154

над 10 куб.м /час

1292

Битови

741

 Последно променен на Вторник, 04 Септември 2018 17:18
 
LC WAIKIKI - 15 магазина, 7 години в България Печат Е-мейл
( 1 Глас )
БИЗНЕС
Понеделник, 15 Май 2017 00:00
WaiKiki PR 2017 1Магазините на LC WAIKIKI са aтpaктивнo мяcтo зa пaзapyвaнe, с отлично обслужване и богат асортимент от дрехи и аксесоари - за нуждите на цялото семейство. Вече 7 години марката е вярна на своето мото, че “Всеки заслужава да бъде добре облечен”.
Пролетната колекция на LC WAIKIKI дава богат набор от идеи и модели, чрез които дамите да изразят по-добре себе си чрез своя стил. Силуетът на жените, които живеят в града, е вдъхновен от цветовете черно, бяло и червено, които са част от линията Mono City, в съчетание с монохромни шарки. Всички нюанси на синьото присъстват в модната линия Blue Wave, придавайки морски нотки, а ярко розовото ще е предпочитано в сравнение с класическото червено. Капсите са нов характерен елемент при моделите в сезонните колекции. Линията Dry Natural е изцяло подвластна на естествените линии и цветове.
Представена в три основни линии, пролетната колекция за мъже предоставя и на силния пол възможността да се открои със собствен стил. Линиите Cyber Night и Digital Wave са моделирани с цифрови елементи и съвременен дизайн. Предлага се голям избор между блузи с интересни принтове, тениски, в комбинация с неонови щампи, панталони от жарсе в червено, черно и сиво. Линията Edgeland излиза извън стила на модерния град. С лек ретро полъх и комфорт, колекцията е сред водещите този сезон със своите жълти нюанси и доминиращи в кафяво модели.
Колекциите на LC WAIKIKI могат да бъдат намерени и в 15-те действащи търговски обекти в страната: в град София: The Mall - партер; Сердика Център - партер и етаж 1; Парадайс Център - партер; Ринг Мол - партер; Bulgaria Mall – партер; Mega Mall – партер; в Гранд Мол Варна - партер; в Бургас Плаза Мол - партер и Мол Галерия Бургас - партер; в град Пловдив: Мол Марково Тепе - партер и етаж 1 и Ритейл Парк; Мол Русе - партер; Мол Панорама Плевен - партер и етаж 1; и Мол Галерия Стара Загора - партер и етаж 1.
WaiKiki PR 2017 2

***************** За LC WAIKIKI*****************
LC WAIKIKI е модна компания, която предлага качествeни и стилни дрехи и аксесоари, предназначени за цялото семейство - жени, мъже, подрастващи, деца , бебета и бременни. LC WAIKIKI е създадена през 1985 г., а от 2001 г. насам марката е една от най-бързо развиващите се в сектора на търговията на дребно с облекла и аксесоари, предлагаща качествена мода на достъпна цена под мотото “Всеки заслужава да бъде добре облечен”.  
Вече 16 години марката бележи устойчив растеж не само в Турция, където е неизменен пазарен лидер от 2004 г, но и по света. Днес, компанията е представена в 36 държави с над 750 магазина, в които работят 35 000 служители.
Основната цел на LC WAIKIKI е да се превърне в еднa от трите най-успешните модни марки в Европа с 1 500 магазина в световен мащаб до 2023 г.

Повече информация за LC WAIKIKI може да откриете на:
www.lcwaikiki.com
www.twitter.com/LCWaikiki
www.instagram.com/lcwaikiki
www.facebook.com/LCWaikikiBulgaria
Последно променен на Понеделник, 22 Май 2017 10:21
 
Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
НПО
Сряда, 10 Август 2016 00:00
Пpoгpaмaтa, кoятo e пъpвaтa пo poдa cи в peгиoнa, вeчe девета гoдинa пpeдocтaвя възмoжнocт нa млaди, oбpaзoвaни и cилнo мoтивиpaни млaдeжи oт poмcки пpoизхoд дa paзвивaт cвoитe знaния и пpoфecиoнaлeн oпит в cфepaтa нa здpaвeoпaзвaнeтo. Изгpaдeнa е oт някoлкo взaимнo пoдcилвaщи ce кoмпoнeнтa: cтипeндии зa cтyдeнти във виcши мeдицинcки yчилищa, нacтaвничecтвo нa cтипeндиaнтитe oт cтpaнa нa нacтaвници/мeнтopи; oбyчeниe в зacтъпничecтвo кaктo нa cтипeндиaнтитe, тaкa и нa нacтaвницитe; и пyбличнo пpeдcтaвянe и пoпyляpизиpaнe нa пpoгpaмaтa.
Досега са подкрепениа над 150 души, които се обучават в различни медицински университети и колежи в София, Варна, Стара Загора, Плевен. Сред тях вече има завършили и практикуващи лекари и магистри.
Програмата се реализира с подкрепата на Програмата по обществено здравеопазване на Фондация „,Отворено общество“ и Ромски образователен фонд. Институт „‚Отворено общество“ - София, Фондация „,Интелдей“ и Център „,Амалипе“ са ангажирани с нейната реализация в България.

Какво означава Стипендиантската програма за студентите, как тя повлия на живота им, споделиха няколко от стипендиантите, които учат в Медицинския университет в Плевен, и техен наставник.

BASP Romanov pub  Д-р Красимир Романов
Ментор

Координатор съм на БАСП за Плевенска област от 21 години. Акушер гинеколог на собствена практика за община Долна Митрополия и Плевен.
Участвам в Стипендиантската програма като ментор на студенти от 5 години. За работата си бях отличен с почетен плакет от Институт „Отворено общество“. От самото начало за мен беше удоволствие да предавам своите знания на тези интелигентни и ученолюбиви студенти. Работата с тях ми донесе много положителни емоции и удовлетворение. Всички студенти, на които съм ментор, са много мотивирани, всеки има определена цел и виждане за бъдещето си и знам, че всички те ще станат много добри лекари. Програмата дава възможност на неравнопоставени студенти да завършат своето образование, без нея мнозина от тях нямаше да успеят. Много е важно Стипендиантската програма да се запази и да могат в нея да участват още и още млади хора от ромската общност.

BASP Pepa pub  Пепа Караджова

Родом съм от град Кнежа и съм студентка по мeдицина, 6-ти курс, в Медицинския университет в Плевен. Майка ми е ромка християнка, а баща ми е мюсюлманин и в къщи празнуваме всички християнски и мюсюлмански празници. Винаги съм знаела, че ще уча медицина. Благодарна съм, че родителите ми винаги са ме подкрепяли - плащаха да ходя на частни уроци и така се подготвих да вляза в университета. След това ме подтикваха да уча и да не спирам да се развивам, да посещавам езикови курсове или запиша допълнителни часове. Винаги са ми казвали, че образованието е най-важното, аз съм тяхната надежда. Мечтая да специализирам „Вътрешни болести“ и да стана един от най-добрите лекари в това направление. Искам някой ден хората, като чуят „доктор по вътрешни болести“, да се сещат за мен като добър специалист. Мечтая също така вятърът на промяната да дойде и сред нашата общност и след 20 години да не се налага да говорим за интеграцията и образованието сред ромите.

 BASP Petar pub
Петър Георгиев


Роден съм в София. Студент съм по медицина, 6-ти курс, в Медицинския университет в Плевен. Израснал съм в сплотено семейство и прекрасен дом. Реших да уча медицина, защото искам да съм полезен на хората. По пътя към университета ми помогнаха семейството и приятелите ми. Без тях нямаше да успея. Стипендията, която програмата ни осигурява, е финансова и морална подкрепа, без която не знам дали изобщо щях да стигна до тук. Надявам се да стана добър лекар и стойностен човек.

 BASP Alen pub
Ален Христов


Роден съм във Варна, на 25 години съм. Студент съм по медицина в Медицинския университет в Плевен. Израснал съм във Варна, в къща с голям двор - най-прекрасното място на света. Семейството ми е голямо, но много сплотено и задружно. Медицината беше естествено продължение на интереса ми към химията и биологията. Винаги съм бил много любопитен и исках да знам как е устроен човек и светът около нас. Най-много ми е помогнало семейството ми, което винаги ме е подкрепяло. Стипендиантската програма повлия на живота ми с това, че се запознах с много хора със сходни интереси и начин на мислене. Без финансовата подкрепа на програмата не бих могъл да водя пълноценен начин на живот и да завърша успешно. Надявам се да стана добър лекар и да помогна на много хора.

BASP Sabi pub  Съби Николов

Роден съм в Плевен, на 33 години съм. Понастоящем съм 3-та година докторант по трудова медицина в Медицински университет - София. Реших да уча медицинска специалност в известна степен случайно, но много ми помогна моето семейство. Освен финансова помощ Стипендиантската програма ми даде сигурност през всичките години на следването ми, срещна ме с много хора от моя етнос и сходни професии, създадох страхотни приятелства. Семейството, програмата и желанието ми ме превърнаха в медицинския специалист, който съм сега. Мечтая за добра професионална реализация тук, в България, и си пожелавам в личен план да създам едно добро и сплотено семейство.
Последно променен на Сряда, 24 Август 2016 10:18
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2