ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ Печат
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Вторник, 11 Август 2015 13:00
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 24.08.2015 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
 - язовир “Под селото” за рибовъдна дейност, имотен № 400003 по КВС на землището на с. Тотлебен, с обща площ 234.044 дка. и водна площ – 176.363 дка., актуван с акт за публична общинска собственост №60 от 31.01.1997 г. при начална тръжна цена 30.00лв./дка. водна площ (5290.89 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 09:00 ч.
- язовир „Над село”, имотен №500011 по КВС на землището на с. Тотлебен,  с обща площ 18.459 дка. и водна площ 18.459 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 1122 от 15.03.2002 г. при начална тръжна цена 30.00 лв./дка. водна площ (553.77 лв. без ДДС годишен наем) – начален час 9:30 ч.
Цена на една тръжна документация – невъзстановими 50.00 лв. заплатени в касата на Общината.
        Депозит за участие в размер на 10 % от началната наемна годишна тръжна цена на имота се внася в касата на Общината.
        Документите за участие се получават до 16:30 ч. на 21.08.2015 г. в “Информационен център” при община Пордим срещу квитанция за закупена тръжна документация.
Оглед на имотите предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 16.00 ч. с представител  на Кметство                      с. Тотлебен.
        При необходимост втори търг ще се проведe на 31.08.2015 г., съответно от 09:00 ч. и 09:30 ч.  
        За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 10:09