Социални

Към общинската администрация е конституиран Съвет по въпросите на социалните услуги

С решение на Общинския съвет в Плевен към Община Плевен се сформира Съвет по въпросите на социалните услуги. Решението бе прието на последното заседание в края на миналата година и влезе в сила. Съветът се председателства от зам.-кмета по „Проекти и хуманитарни дейности”, членове са представители на различни институции, в това число и на Общинския съвет.
Съгласно Закона за социалните услуги във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници. Съставът се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
За Община Плевен местният парламент утвърди следния състав на новия Съвет по социалните услуги:
Председател: Стефан Милев – зам.- кмет;
Членове:
Ангел Маринов – Регионална дирекция за социално подпомагане;
Емилия Борисова – Дирекция за социално подпомагане, гр. Плевен;
Георги Георгиев – Областна дирекция на МВР;
Д-р Коста Костов – Регионална здравна инспекция;
Росица Ненчева – Регионално управление на образованието;
д-р Елза Пачева – началник отдел ЗСД Община Плевен;
Мария Стаматова – гл. специалист отдел ЗСД Община Плевен;
доц. Искра Петкова – преподавател в медицински колеж гр. Плевен;
Даниела Димитрова – изпълнителен директор СПОФ „Читалища”;
Катина Василева – председател на УС на БАЛИЗ;
Доц.д-р Евгения Бързашка – общински съветник;
Емануил Аргилашки – общински съветник.
Работата на Съвета ще се свежда до анализ на потребностите от социални услуги и на тяхното състояние в общината, както и разработване на предложения за подобряване на тяхното качество и ефективност.

Подобни новини

Back to top button