Здраве

72 са одобрените заявления през 2020 година за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила общо 72 заявления на кандидатстващи през 2020 година, съобщават от общинската администрация. Заявленията са разгледани в рамките на седем заседания на комисията. Отказите за периода са три – на заявители, които не отговарят на критериите за подпомагане, показва справка с протоколите от заседанията.
Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в община Плевен се планират ежегодно в общинския бюджет. Подпомагането е по правила, приети от Общинския съвет. Средствата са в размер до 500 лв. на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите. Заявителите подават документи в Центъра за административно обслужване на граждани на пл. „Възраждане“ 4.
Всички постъпили заявления се разглеждат от комисия, която за настоящия мандат включва 7 общински съветници, членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика“ – доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов, Юлиян Йовков и Моника Чочева, която влиза на мястото на Илиян Йончев, трима представители на общинска администрация – д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Евгени Генов – директор дирекция „ФСД“, Драгомир Стойчев – юрист, и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.
Кандидатите за финансово подпомагане трябва да отговарят на следните критерии: 
– Да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване;
– Да нямат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия;
– Да не са поставени под запрещение;
– Наличие на репродуктивен проблем.
Въз основа на решението на комисията, кметът на Община Плевен, в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Последният от своя срана представя издаденото удостоверение в посочено в него лечебно заведение. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението същото не е потърсено и заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.
Справка за одобрени заявления по години:
2017 г. – 49 одобрени заявления; 
2018 г. – 61 одобрени заявления; 
2019 г. – 61 одобрени заявления; 
2020 г. – 72 одобрени заявления. Това е първата година от новия мандат на Общинския съвет. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми започна прием на заявления в края на м. март 2020 г., веднага след определяне на състава й с решение на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button