Природа

Качеството на въздуха, който дишат плевенчани ще бъде обект на нова Комплексна програма

Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен влиза за обсъждане в Общинския съвет, съобщават от общинската администрация. Документът ще бъде разгледан първо в Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, гласи резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев.
Със свое решение от октомври 2016 г Общинският съвет на Плевен прие Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 pm (ФПЧю) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016 – 2020 г. Действието на тази програма приключи през декември 2020 г., в резултат на което е направена актуализация. Тя е изпълнена в спечелен от Общината проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 
Настоящата Комплексната програма за качество на атмосферния въздух на община Плевен съдържа анализ на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране в съответствие със ситуацията. Програмата е разработена за показатели фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди и е с времеви обхват за периода от 2021 – 2025 г. Изпълнението на програмата е разделено на три периоди: краткосрочен – в рамките на 12-18 месеца; средносрочен – в рамките на 3 години; дългосрочен – до 2025 г. Основната цел на комплексната програма за КАВ на Община Плевен е да се идентифицират и планират най-подходящите към местните условия ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за опазване на човешкото здраве.
Предварителният варианта на програмата за община Плевен е съгласуван с Министерство на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Подобни новини

Back to top button