Социални

386 лица в затруднение ще могат да ползват услугата „Асистентска подкрепа” през 2021 година

За обсъждане в Общинския съвет в Плевен влиза предложение за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност. Услугата касае подкрепа за 386 потребители на територията на община Плевен, като предложението ще се гледа първо в Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в местния парламент.
Съгласно Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, влезли в сила 2020 г., на общините се предоставя водеща роля за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Услугата „Асистентска подкрепа“ е нов вид социална дейност, включваща подкрепа от асистент за две категории лица: 
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Определеният стандарт за дейността за календарната година е 3985 лв. на лице за общо 19 993 потребители в цялата страна. За Община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на средствата 1 538 210 лв. С писмо от 16.12.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява Община Плевен да предприеме действия по създаване на социалната услуга с подаване на документи до Агенцията за издаване на заповед за предварително одобрение. Заповедта е получена съответно на 31.12.2020 г. 
Изготвеното предложение е за разкриване на новата социална услуга „Асистентска подкрепа” от 1 април тази 2021 година.

Подобни новини

Back to top button