Политика

Община Плевен предоставя имоти за АМ „Хемус“ и за сграда на ОУ „Валери Петров“ на ул. „Сан Стефано“

Първото заседание на Общинския съвет в Плевен за 2021-а ще се проведе при закрити врати

Общинският съвет в Плевен се събира за първото си за 2021 година заседание на 28 януари, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Спазвайки разписаните противоепидемични мерки, с решение на Председателския съвет, съветниците ще заседават при закрити врати,. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на институцията – obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред за януарската сесията включва общо 29 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на две общински наредби – предложение за промени в Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и предложение за приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Трета точка в дневния ред е гласуване на общинска Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. Програмата съдържа анализ на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране.
Отчет за дейността си за изминалата 2020 г. представя този месец Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Комисията се отчита ежегодно на местно ниво пред кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е от 10 души, председател е зам.- кметът Стефан Милев.
Две от точките в дневния ред касаят участие на Община Плевен в проекти. Първата е за кандидатстване с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Втората – участие на Общината като партньор в проект по програма „Хоризонт 2020“, заедно с организации и общини от Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Водещ партньор е General Foundation of Burgos University (FUBU), Бургос, Испания – публична фондация с нестопанска цел, която е собственост на държавен университет и има богат опит в разработването и управлението на проекти.
След обсъждане в комисии за решение в Общинския съвет влиза предложение за промяна наименованието на Общоградското средношколско общежитие в Плевен. Предложението от екипа на Общежитието е то да носи името на видния плевенчанин Данаил Попов.
Общинските съветници ще разгледат и точка за разкриване на нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност от началото на м. април. За община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на финансиране на дейността 1 538 210 лв. Дневният ред на януарското заседание включва още: Предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждане на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 – между път ІІ-35 „Плевен – Ловеч“ и път І-5 „Русе – Велико Търново“; Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Сан Стефано“ в Плевен за нуждите на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ и изграждането на нова сграда за ОУ „Валери Петров“.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 28 януари, са публикувани в интернет на obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28012021-g.

Подобни новини

Back to top button