ЗемеделиеСтраната

1 635 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 продължават, не са допуснати 261

Приключила е оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020, съобщават от Разплащателната агенция (РА) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
1 635 проекта преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка. 261 са проектите, които не преминават на следващ етап, а 23 проекта са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на следващ етап. ДФЗ – РА ще изпрати предложенията за отказ до кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на агенцията.
Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост. Когато на този етап се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, ДФЗ – РА изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН.
След приключване на етап – техническа и финансова оценка, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи. След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-6.007, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Подобни новини

Back to top button