Политика

В понеделник и във вторник съветниците ще обсъдят в комисии въпросите от дневния ред на февруарската сесия

Постоянните комисии в Общинския съвет в Плевен заседават в два поредни дни – 25 и 26 януари, понеделник и вторник. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на съответните противоепидемични мерки.
25 януари, понеделник
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ заседава от 13 часа по дневен ред от 17 точки. Комисията ще обсъди: Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен и изменение на решение от март 2016 г. на Общинския съвет за разноските, дължими от собственици на излезли от употреба превозни средства, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. Ще бъдат разгледани и поредица от предложения за подробни устройствени планове на терени в общината.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ се събира от 14 часа, дневният ред на комисията е от 12 точки. Първите две касаят общински наредби – предложение за промени в Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и предложение за нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Съветниците ще обсъдят също: Предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда на част от имот – публична общинска собственост в Плевен, в двора на НУ „Патриарх Евтимий“; Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 – между път ІІ-35 „Плевен – Ловеч“ и път І-5 „Русе – Велико Търново“. Ще бъде представен и отговор от кмета по преписка на Сдружение „Дом за бездомничета”.
ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ заседава от 15 часа. На вниманието на съветниците ще стои предложението за промяна наименованието на Общоградското средношколско общежитие в Плевен, както и писмо от главния архитект на Общината относно поставяне на паметни плочи на територията на с. Бръшляница. Ще бъде представена и покана от Управителния съвет на Национално сдружение „Народно щастие“ за придобиване на пълноправни членски права от Община Плевен по повод изпълнението на национална програма.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ заседава от 16 часа. Комисията ще разгледа предложения за промени в общинската Наредба №17 и за разкриване на нова социална услуга в общината – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. В дневния ред е включено и писмо от Мирослав Илиев – кмет на с. Коиловци, за увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж в населеното място. След обсъждане на предложенията и преписките за месеца, комисията ще разгледа и постъпилите до 19 януари заявления за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.
ПК по „Обществен ред и сигурност“ е насрочила заседанието си за 16:30 часа. Пред Комисията този месец ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020 г.
26 януари, вторник
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ заседава от 13 часа по дневен ред от 6 точки. Заседанието включва обсъждане на: Промени в общинската Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; Предложение за промяна наименованието на Общоградско средношколско общежитие; Отворено писмо от ОУ „Валери Петров” – гр. Плевен; Отговор от кмета относно ремонт на покрива на НЧ „Просвета – 1923“, с. Ясен; Становище от отдел ПНО във връзка с декларация от 16 читалища в общината.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ се събира във вторник от 14 часа. Комисията ще разгледа предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ще бъде обсъдено и предложение за изменение на решение на Общинския съвет от юли миналата година относно определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. В дневния ред влизат също: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда на част от имот – публична общинска собственост в Плевен, в двора на НУ „Патриарх Евтимий“; Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус“; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Плевен нежилищен имот – частна общинска собственост, в административната сграда на ул. „Васил Левски“ №176; Преписки, касаещи селата Тученица, Коиловци и Гривица.
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ заседава от 15 часа по дневен ред от пет точки. Съветниците ще обсъждат: Предложение за приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; Участие на Община Плевен като партньор в проект „C-Click – граждани за рамка за чиста зелена last mile логистика“ за външно финансиране по Програма „Хоризонт 2020“; Освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Писмо от „Юнион Ивкони“ относно договор за наем за недвижим имот.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ се събира от 16 часа по дневен ред от 12 точки. Съветниците ще разгледат предложени промени в решение от 2016 г. относно разноските, дължими от собственици на излезли от употреба превозни средства, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. Ще бъде разгледано и искането за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка. В дневни ред влиза също обсъждане на предложение за финансово подпомагане за ДЮШ на ФК „Вихър – Славяново“, както и преписки от Пламен Петков – кметски наместник на с. Горталово и Мирослав Илиев – кмет на Коиловци.
Всички предложения и преписки, които ще бъдат разгледани в заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет на: obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2021-g.

Подобни новини

Back to top button