Общинска и държавна администрацияПолитика

Община Плевен ще прехвърли безвъзмездно своя собственост за изграждането на АМ „Хемус“

Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да прехвърли безвъзмездно своя собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението е във връзка с втория етап от изграждане на трасето на автомагистрала „Хемус“.
Със свое решение от април миналата година Общинският съвет даде предварително съгласие за прокарване трасето на АМ „Хемус” в участъка от км 137+800, км.139+340 до км 167+572. С писмо от 8 януари тази година Агенция „Пътна инфраструктура” информира, че Подробния устройствен план – Парцеларен план за втория етап на обекта – между път II-35 „Плевен-Ловеч” и път I-5 „Русе – Велико Търново”, е одобрен. За реализиране на проекта е необходимо Община Плевен да дари на АПИ части от общински поземлени имоти, през които ще премине трасето. На територията на общината вторият етап от магистралата преминава със сервитут през имоти публична общинска собственост в землището на село Бохот. За да бъде извършена разпоредителна сделка с части от общински имоти – публична общинска собственост, е необходимо те да бъдат обявени за частна общинска собственост, съгласно действащото законодателство. Промяната в характера на общинската собственост се извършва с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците. Съгласно Закона за общинската собственост дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва отново с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.
С 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет даде съгласие за промяна характера от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на засегнатите части от имоти – пасища и селскостопански, горски, местни и ведомствени пътища, за изграждане трасето на АМ „Хемус” в участъка на територията на община Плевен, в землището на с.Бохот. С втора точка на решението местният парламент дава съгласие същите да бъдат безвъзмездно прехвърлени в собственост – дарение в полза на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Подобни новини

Back to top button