Политика

С промени в Наредба №17 се намалява таксата за децата в подготвителните групи в детските градини в община Плевен

Да бъде намалена таксата за посещение на децата от подготвителните групи в детските градини на територията на община Плевен, реши единодушно Общинският съвет на Плевен на първото си за тази година заседание. Местният парламент заседава в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ при спазване на противоепидемичните мерки. Заседанието се излъчва на живо на страницата на местния парламент https://obs.pleven.bg/bg/.
Съветниците гласуваха единодушно промяна в общинската Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината и приеха дължимата от родителите такса за едно дневно посещение на целодневна подготвителна група за деца на 5- и 6-годишна възраст в задължително предучилищно образование да се коригира от 2,60 лв. на 1,90 лв. за финансовата 2021 г. Приетото решение е в съответствие с промените в Закона за предучилищно и училищно образование и правомощията на Общината като първостепенен разпоредител с бюджет.
С Приложение №3 в общинската Наредба №17 са определени местните такси, които се заплащат за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги. Определената такса за целодневна подготвителна група за деца на 5- и 6-годишна възраст в задължително предучилищно образование (такса за дейностите по хранене на децата извън финансираното от държавата) е съответно 2,60 лв. среднодневен хранителен оклад. С изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, приети в края на миналата година, са добавени текстове, в които се посочва, че държавата подпомага заплащането на таксите, дължими от родителите за хранене на децата в предучилищно образование в държавните и общински детски градини и училища. В изпълнение на тази законова разпоредба Министерският съвет със свое решение от октомври 2020 г. определи на общините да се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма в детска градина. За 2021 г., съгласно Кодекса на труда, работните дни са 249, което при пълна годишна посещаемост от дете прави по 0,70 лв. за присъствен ден. Така дължимата от родителите такса за едно дневно посещение следва да се коригира от 2,60 лв. на 1,90 лв. за финансовата 2021 г.
Очакваният резултат от днешното решение на Общински съвет – Плевен е облекчаване на семействата и домакинствата в общината при заплащане на дължимите месечни такси за посещение на детски градини в условията на пандемията от Covid-19. Решението влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на местния парламент.

Подобни новини

Back to top button