Услуги

По искане на изпълнителя, от общината увеличиха таксата, дължима за репатриране на излезли от употреба превозни средства

Общинският съвет в Плевен промени размера на разноските, дължими от собствениците на излезли от употреба превозни средства на територията на общината, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. За репатриране на стар автомобил определената сума е в размер на 50 лв., за ден престой на площадка за временно съхранение – 20 лв., гласи решението, прието на януарската сесия. 
Процедурата за събиране, транспортиране и третиране на излезлите от употреба моторни и пътни превозни средства на територията на община Плевен са регламентирани в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда. Съгласно текстове в наредбата, излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда на терени – общинска или държавна собственост, подлежат на транспортиране до площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. Лицата, притежаващи разрешение за опериране на такива центрове, имат задължението да съхраняват доставените превозни средства за срок от 14 календарни дни, след който изоставеното превозно средство може да бъде разкомплектовано и предоставено за рециклиране. В случай, че до изтичането на този срок лицата – собственици заявят връщане на собствеността си, те дължат разноски на оператора на площадката. С решение от март 2016 г. на местния парламент определеният размер на тези разноски е съответно 30 лв. за репатриране и 10 лв. на ден престой на площадка за временно съхранение. Към настоящия момент дейностите по извозването, съхранението и разкомплектоването на излезлите от употреба моторни и пътни- превозни средства се извършват въз основа на договор от 06.07.2018 г. В края на миналата година в Община Плевен е постъпила молба от изпълнителя по този договор за изменение на дължимите от собствениците разноски, като посочените мотиви за това са променените пазарни условия и увеличените разходи по поддръжка и експлоатация на площадката. Искането е определено като обосновано и целесъобразно от общинската администрация. Общинският съвет прие промените, като изменени решението си от март 2016 година.

Подобни новини

Back to top button