Политика

На 12 февруари ще са консултациите за подвижна секция за изборите в Николаево

На основание Указ № 254 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.), Решение № 1917-МИ от 15 декември 2020 година на Централната избирателна комисия,  чл. 90, ал. 2, изр. 1, чл.9 1, във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, Кметът на община Плевен Георг Спартански отправя покана за провеждане на консултации за определяне състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в кметство Николаево, община Плевен.
Консултациите ще започнат в 16.00 ч. на 12 февруари 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс, а именно:
1. Писмено предложение за състав на Подвижна секционна избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
Към предложението си по чл. 91, ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2, или когато член на Подвижната секционна избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна комисия.
Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината до Общинската избирателна комисия.
Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен в категория „Дейности“, меню „Избори“ и подменю  „Частични избори 2020 г.“.

Подобни новини

Back to top button