Социални

С „Асистентска подкрепа” ще бъдат подпомогнати 70 нуждаещи се в Община Левски

„Асистентската подкрепа“ – нова специализирана социална услуга, започва да предлага общинската администрация в Левски. Услугата, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен помощник“, включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.
Новата социална услуга предвижда 70 субсидирани потребители на територията на община Левски в зависимост от личните нужди, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.
В изпълнение на Закона за социалните услуги и за целите на новата услуга Община Левски, в качеството си на доставчик на новата социална услуга, обявява от 1 март 2021 година прием на документи от кандидати за длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. В същия срок ще се примат и заявления от кандидати за потребители на социалната услуга.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Домашен помощник“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, могат да бъдат:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и Заявление от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга се подават:
– в стая 224 в сградата на Община ЛЕВСКИ;
– на телефон 0650/82448;
– на имейл oblevski_soc. uslugi@abv. bg.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Левски на адрес: www. oblevski. com.
За допълнителна информация тел. 0879434689.

Подобни новини

Back to top button