Политика

Мартин Митев; Рестрикциите в Бюджет’2021, които са неизбежни в условия на COVID криза, няма да са за сметка на гражданите

„В условията, в които предстои да приемем Бюджет`2021 на Община Плевен, не можем да си позволим разточителство в разходната част и трябва стриктно да се съобразим с възможностите за събиране на приходната. Предложеният проект за бюджет на Общината е стъпил на здравата основа на миналогодишния, който също беше в условията на COVID кризата.“
Това заяви председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев във връзка с предложения проект за бюджет на Община Плевен за финансовата 2021 г. Заедно с общински съветници Мартин Митев се включи в публичното обсъждане на финансовия план, провело се в зала „Катя Попова“.
„Тази година не се очертава да бъде по-различна от обстановката, в която работехме и миналата, което налага и определени рестрикции. Но искам да подчертая, че това няма да бъде за сметка на данъчната тежест върху гражданите. Т.е. няма да има увеличение на данъците и таксите за гражданите и фирмите в общината. Ще се опитаме в максимална степен да се вместим в рамката, очертани в предложения проект за Бюджет`2021. Съобразен е и с евентуално намалените приходи тази година. Ако тази ситуация отмине, на което всички се надяваме, и вследствие на това преизпълним приходната част – винаги с решение на Общинския съвет това преизпълнение на приходите може да бъде насочена там, където има най-голяма финансова необходимост. Но към момента трябва да бъдем изключително предпазливи. В условията, в които предстои да приемем Бюджет`2021, не можем да си позволим разточителство в разходната част и трябва стриктно да се съобразим с възможностите на Общината за събиране на приходната част“, коментира Мартин Митев.
Общо 125 643 919 лева е размерът на проекта за бюджет на Община Плевен за текущата 2021 г. Приходите за държавни дейности са 84 887 071 лева, местните приходи – 40 756 848 лева.
Приходна част на Бюджет`2021 е съобразена с факторите, формиращи собствената приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъчни ставки, размер на местните данъци и такси и цени на услуги, достигнатата събираемост и възможности за нейното подобряване, както и влиянието на пандемията от COVID-19. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 79 579 513 лева. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 74 003 313 лева, трансфери за местни дейности – 3 644 400 лева (обща изравнителна субсидия 3 344 100 лева и 300 300 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища), целевата субсидия за капиталови разходи – 1 931 800 лева. Проектът за местни приходи, без предвидените за местни дейности средства, е в размер на 35 246 648 лева, в това число от имуществени и други данъци – 17 390 000 лева. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 8 610 000 лева. Предвидените неданъчни приходи за годината са съответно 15 713 600 лева.
В разходна част на Бюджет`2021 предвидените средства за делегираните от държавата дейности за 2021 г. са в размер общо на 74 003 313 лева, а тези за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 40 756 848 лева. По функции традиционно най-голям относителен дял има функция „Образование“ – 49.23 %, следвана от „Жилищно строителство и БКС“ – 7.74 %, „Икономически дейности“ – 7.54 %, „Общи държавни служби“ – 7.28 %, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6.51 %, „Култура, спорт, почивка и религиозни дейности“ – 5.74 % и т.н.
Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 г. е на обща стойност 9 706 700 лева. За финансиране на обектите, включени в нея Общината ще разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. В списъка са включени: ремонт на Автогара – Плевен; ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис“; ремонт на улици; ремонт на противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея“; разширение на гробищен парк „Чаира“; ремонт на ХГ „Илия Бешков“; на детските градини „Кокиче“ и „Звънче“; ремонт на Летния театър; на общински път към завод „Рубин“; основен ремонт на тротоара на бул. „Данаил Попов“ от площад „Ст. Стамболов“ до ул. „Цар Борис III“; укрепване на свлачището при новата Регионална система за управление на отпадъците в Буковлък; на свлачището по пътя за Коиловци; др.
Предстои обсъждане на Бюджет`2021 на Община Плевен в постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, след което и на заседание на местния парламент.

Подобни новини

Back to top button