СемействоСтраната

В края на годината най-много са намалели разходите за свободно време, културен отдих и образование

В периода октомври – декември 2020 г. общият доход средно на член на домакинство е 1805 лв. и нараства минимално – с 2%, спрямо същото тримесечие на 2019 г., показват данните на НСИ.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.
През миналата година на два пъти редица бизнеси бяха затворени със заповед на здравния министър, като заетите в тях загубиха работата или се наложи да разчитат на социални помощи от антикризисните мерки, които бяха изплащани със закъснение. От август всички пенсионери, независимо от размера на пенсията, получават помощ 50 лв. месечно, като засега е обявено, че тя ще бъде платена и през март.
В номинално изражение спрямо предходната година доходите по източници се променят така:
– Доходът от работна заплата намалява от 996 на 976 лв. (с 1.9%).
– Доходът от самостоятелна заетост намалява от 113 на 112 лв. (с 0.6%).
– Доходите от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12.6%).
– Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7.1%).
През периода относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.2%, а делът на дохода от натура – 0.8%.
Общият разход средно на член на домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.3%).
Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.9 процентни пункта, делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование – с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище се увеличава с 1 процентен пункт.
Като абсолютни стойности разходите по видове за член на домакинство се променят така:
– Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1%).
– Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9%).
– Разходите за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6%).
– Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9%).
– Разходите за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4%).
– Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8%).
– Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11.5%).
Данните на статистиката показват и промяна в потреблението.
Увеличава се потреблението на: плодове – от 12.8 на 13.6 кг, прясно мляко – от 4.4 на 4.9 л, картофи – от 6.8 на 7.1 кг, кисело мляко – 7 на 7.2 кг, и месо – от 9.4 на 9.5 килограма.
Намалява потреблението на: захар – от 1.8 на 1.6 кг, хляб и тестени изделия – от 20.6 на 20.5 кг, зеленчуци – от 16.8 на 16.7 кг, месни произведения – от 3.6 на 3.5 кг, и олио – от 3.1 на 3 литра.
Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул.

Подобни новини

Back to top button