Политика

Съветниците ще обсъждат избор на кмет в Ясен, приемане на отчети, гласуване на бюджета на Община Плевен за 2021 година

По предварителен дневен ред от 37 предложения се събира за заседание на 25 февруари, четвъртък, Общинският съвет на Плевен. Сред основните точки, по които предстои да бъдат взети решения този месец, са предложения проект за бюджет на Община Плевен за 2021 година, предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми и избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ясен. До избор на последния се стигна след като сегашният кмет – Йото Добрев, подаде оставка и правомощията му бяха предсрочно прекратени с решение на ОИК – Плевен от 11.02.2021 г. Оставката е с вх. №ОбС-0635/11.02.2021г. и бе подадена до Общинска избирателна комисия чрез Председателя на Общинския съвет по предвидения в Закона за местното самоуправление и местната администрация ред.
Заседанието на Общинския съвет ще започне в 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на ОбС – obs.pleven.bg.
Първа точка в дневния ред е преразглеждане на Решение №422 от 28.01.2021 г. на местния парламент, върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен. Решението касае приемане на нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Упражненото право на вето е с мотив за нарушение на материално правните норми при приемане на решението.
Съветниците ще разгледат предложение и за изменение и допълнение в Наредба №2 за опазване на околната среда в общината.
Пет от точките този месец са отчети. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г. внася председателят на Общинския съвет Мартин Митев. След него кметът на Общината Георг Спартански ще отчете изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г. Двамата ще представят и отчети на средствата за командировъчни разходи за периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г. Съветниците ще се запознаят и със състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Ще бъде представена и програмата за управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост за 2021 година.
Предложението за бюджет на Община Плевен за 2021 г. е под номер 9 в предварителния дневен ред на заседанието. Преди обсъждането му на редовната сесия, Бюджет 2021 ще бъде разгледан на заседанията на всичките десет постоянни комисии в началото на следващата седмица /22 и 23 февруари/.
Предложение относно освобождаване частично от задължения за наемни вноски лица, наематели на обекти публична общинска собственост в учебни заведения, които са ограничили дейността си в условията на пандемията, е точка десет. Веднага след това предстои избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ясен и гласуване на решения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми – „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III, избор на членове на съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД.
Дневният ред на сесията включва още: Предложение за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г.; Учредяване допълнително право на строеж за изграждане на пристройка към „Търговски комплекс“ по плана на Плевен; Учредяване право на строеж на пасарелка (въздушен мост) за изграждане на топла връзка между две сгради на „НАРМАГ“; Отдаване под наем на 2 бр. рекламно-информационни елементи (РИЕ или билбордове), собственост на Община Плевен и 13 броя РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на Плевен; Поставяне на три паметни плочи в Бръшляница.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 25 февруари, са публикувани в интернет на obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25022021-g.

Подобни новини

Back to top button