Услуги

Във вторник е първата копка на Система за видеонаблюдение по новия транспортен проект в Плевен

На 23 февруари 2021 година от 11,30 часа ще бъде даден старт по Дейност 4: Внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен от проект BG16RFOP001-1.007-0003-C01 – „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“.
При строителството и въвеждането в експлоатация на Системата за видеонаблюдение ще бъде извършена реконструкция на ЦУТ, доставка и монтаж на оборудването на Централната система за управление на видеонаблюдението, проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи за изграждане на видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища в града. Съществуващото към момента видеонаблюдение на 8 кръстовища в града ще бъде модернизирано и пренасочено за мониторинг и управление в новата Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища, предмет на настоящото проектно предложение, чрез която ще се осигури възможност за наблюдение на кръстовищата на няколко работни места, които няма да са разположени на едно и също място, но които ще имат изградена високоскоростна свързаност помежду си.
Предвижда се Контролният център за видеонаблюдение да се позиционира и интегрира в съществуващия, изграден по проект “Интегриран градски транспорт на Плевен” по ОПРР 2007-2013 г., ЦУТ в сградата на Автогара Плевен, като се предприемат дейности по реконструкция на центъра за осигуряване на необходимата площ и пространство за монтаж и инсталиране на Централната система за управление на видеонаблюдението.
Техническите средства за нуждите на системата ще притежават нужната функционалност за промяна на състоянието на светофарния контролер (хардуерно или софтуерно) в реално време, вкл. за организиране на Зелена вълна по кръстовищата с подменени/съвременни светофарни контролери и свързани едно с друго. За светофарите, които не са с подменени контролери, но позволяват отдалечено управление, видеонаблюдението ще осигури възможност за ръчна промяна на текущите сигнали за отпушване на движението, организиране на бързо трасе при необходимост.
Предвидени са четири типа видеокамери:
1. Видеокамери за автоматично разпознаване на табела по технология ANPR, чрез която мога да се разчитат регистрационните номера на автомобилa.
2. Видеокамери за следене на трафика на МПС на кръстовището.
3. Обзорни видеокамери – за извършване нa лицева регистрация с цел контрол на водачи и пешеходци.
4. Видеокамери за откриване на нарушение. Тези камери са свързани и към системата за автоматичното управление на светофарната уредба.

Подобни новини

Back to top button