Общинска и държавна администрацияПраво

В НАП-Плевен вече са подадени близо 9 хиляди справки за изплатени доходи от работодатели, срокът изтича на 1 март

1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 година доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни по електронен път да представят в НАП справка за платените суми, напомнят от Националната агенция по приходите. Датата е тази, защото законоустановения срок 28 февруари изтича тази година в неприсъствен ден.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
До момента в офис на НАП Плевен са подадени 5 689 справки за изплатени от работодатели трудови доходи по чл. 73, ал.6 и 3 298 броя справки за изплатени извън трудови доходи по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ.
Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез тях работодателите могат да разгледат две справки с подадените от тях данни, както и да ги изтеглят под формата на таблица:

  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
  • „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
    Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

Подобни новини

Back to top button