ЗемеделиеСтраната

ДФЗ изпраща уведомителните писма покани до одобрените кандидати по подмярка 6.3

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите, чиито проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  са предложени за финансиране, че ще получат уведомителни писма в профилите си в ИСУН.
След като получат писмата, бенефециерите трябва да представят също в ИСУН следните документи:
1. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г.;
2. Удостоверение за липса на задължения към общината по постоянен адрес  или съответно по седалището на кандидата (издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата;
3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП – оригинал или копие, заверено от кандидата;
4. Удостоверение за банкова сметка издаден от обслужващата банка за банковата сметка, по която ще бъде преведена финансовата помощ.
След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договорите си.
Припомняме, че ДФЗ одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектните предложения са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката в размер на 43 027 600 лв.
173 проекта със заявена субсидия в размер на 5 075 301 лв. са включени в списъка с резерви, подредени по реда на класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е наличен бюджет за финансиране.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък по азбучен ред с одобрените проекти, оценени с не по-малко от 27,47 точки.

Подобни новини

Back to top button