PR и реклама - БизнесПолитика

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

logo ESF S1  ОБЩИНА ПЛЕВЕНlogo RChR S1 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ИЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Община Плевен изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване за период от 12 месеца, на обща стойност 773 978, 08 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 и има за цел изграждането на мрежа за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, чрез услугата „Патронажна грижа“.
Екипът на социалната услуга се състои от социални работници, медицински лица, рехабилитатор, психолози и домашни санитари, които предоставят патронажни грижи в рамките на до 2 часа дневно в домовете на възрастни хора и лица с увреждания, съгласно идентифицираните им нужди. Дейностите по патронажни грижи включват:
* Медицинските специалисти се грижат за проследяване схемата за прием на лекарства, мерене на кръвно, връзка с личните лекари на потребителите.
* Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им.
* Предоставя се психологическа подкрепа и консултиране.
* Домашните санитари оказват помощ за почистване, пазаруване, лична хигиена и др., в съответствие с потребностите на потребителя.

Предвижда се да бъдат обслужени 334 лица, потребители на услугата, които попадат в една от посочените групи:
* Възрастни хора над 65 години (навършили 66г.) с ограничения или в невъзможност от самообслужване.
* Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност (от 18г. до 65 г.).

Териториалният обхват на проекта включва всички 25 населени места в Община Плевен.

Офисът на услугата „Патронажна грижа“ се намира на адрес:гр. Плевен, ул. „Генерал-лейтенант Атанас Стефанов“№ 4Телефон за контакти: 064/800 011

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.

Подобни новини

Back to top button