Водещи новиниПлевен и страната

Затягат мерките в Плевен срещу коронавируса – вижте заповедта от РЗИ

След решенията на Областния кризисен щаб от днес за по-строги мерки в региона заради рязкото покчаване на броя на заразените с COVID-19, факт е и Заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в Плевен.
Учениците от 5 до 12 клас в Плевен отнови минават на онлайн обучение, забраняват им се извънкалсни занимания, екскурзии и спортни прояви, затварят се фитнесите и моловете, напълно се спират културни мероприятия – театри, концерти, изложби. Отправят се препоръки към кметовете
Вижте пълния текст на заповедта 
На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 587.80 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен и Решение на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус от 10.03.2021г., д-р Илиян Минчев, директор на РЗИ – Плевен, нарежда и въвежда следните противоепидемични мерки на територията на област Плевен считано от 00:00 часа на 11.03.2021 г. до 01.04.2021г:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на гр. Плевен за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 15.03.2021г. до 26.03.2021г.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. За висшите учебни училища се прилага алгоритъм за присъственост, утвърден от ректора на съответното учебно заведение.
5. Дава се препоръка до кметовете на общините в област Плевен да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на §1, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г. децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието.
6. Носенето на защитни маски за лице в открити и закрити обекти с обществено ползване и предназначение е задължително. Забраната не се отнася за улици, площади, градини и паркове.
7. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете, залите за групови занимания в тях и любителските спортни зали.
8. Преустановяват се посещенията в търговските центрове – МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.
9. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други/.
10. Не се допуска организирането и провеждането на събиране  и тържества от частен характер /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на повече от 10 човека.
11. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и снек барове.
12. Преустановява се работата след 22:00 часа на всички заведения за хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Плевен.
13. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове/ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
14. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито /пазари, тържища, изложения, събори, празници, панаири и други/.
15. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция.
16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
17. Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси.
18. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Плевен, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ, считано от 00:00 часа на 11.03.2021г.
19. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ в област Плевен, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
20. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
21. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури /общини, ОД на МВР-Плевен, ОДБХ-Плевен, РЗИ-Плевен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, РУО-Плевен и др./ в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.
22. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Регионална здравна инспекция – Плевен и Областна администрация – Плевен.
23. Заповед №РД-01-86 от 09.03.2021г. се отменя.
24. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на областния управител на Област Плевен, кметове на общини, директора на ОД на МВР – Плевен, директора на ОДБХ-Плевен,  директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, началника на РУО-Плевен.
25 Заповедта да се съобщи за сведение и изпълнение на отговорните длъжностни лица и ръководителите на ЛЗБП на територията на област Плевен.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Плевен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

Подобни новини

Back to top button