PR и реклама - БизнесПолитика

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

logo ESF S1  ОБЩИНА ПЛЕВЕНlogo RChR S1 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ИЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Община Плевен изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване за период от 12 месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 и има за цел изграждането на мрежа за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, чрез услугата „Патронажна грижа“.
Основните цели на проекта са:
* Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г., в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
* Предоставяне на реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.
Основни ценности:
* Достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
* Подкрепа и грижи, способстващи за социалното включване на възрастните хора и хората с увреждания.
* Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда.
Целеви групи:
* Възрастни хора над 65 години (навършили 66г.) с ограничения или в невъзможност от самообслужване.
* Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност (от 18г. до 65 г.).

Териториалният обхват на проекта включва всички 25 населени места в Община Плевен.

Повече информация за предлаганите услуги може да получите в офиса на услугата „Патронажна грижа“ на адрес:гр. Плевен, ул. „Генерал-лейтенант Атанас Стефанов“№ 4

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.


Подобни новини

Back to top button