Политика

Започват консултации за определяне състава на подвижните секционни избирателни комисии

На основание Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.), Решение № 2159-НС от 02 март 2021 година на Централната избирателна комисия, чл. 57, ал.1, т.1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл.89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 28, ал .2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 88 – НС от 12.03.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен, и предвид организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите, Кматът на Община Плевен Георг Спартански обявява покана за провеждане на консултации за определяне състав на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Плевен.
Консултациите ще започнат в 12 часа на 19 март 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на третия етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 27 март 2021 г., т.е. 7 дни преди изборния ден.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 88-НС от 12.03.2021 г. на Районната избирателна комисия – Плевен, а именно:
1. писмено предложение за състав на подвижните секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка с предложените лица и партията или коалицията, която ги предлага.
2. заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
Към предложението си по чл. 91, ал. 4, т.1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2, или когато член на подвижна секционна избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия – Плевен.
Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Районната избирателна комисия – Плевен.

Подобни новини

Back to top button