ПриродаПроблеми

Администрацията отчита изпълнение на мерките по програмата за чистотата на въздуха в Плевен

Изпълнението на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в Плевен за 2020 г. ще бъде отчетено този месец пред Общинския съвет в Плевен, съобщават от общинската администрация. Преди това документът ще бъде разгледан на заседание на Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ следващата седмица.
Със свое решение от октомври 2016 г. Общинският съвет прие „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 цт (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г”. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух кметовете на общини внасят ежегодно до 31 март в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите за предходната календарна година. Екземпляр от отчета се представя и в РИОСВ.
От внесения в ОбС – Плевен годишен отчет става ясно, че по линия на националната програма за енергийна ефективност и участието на Общината в нея, през информационния център на местно ниво за периода са консултирани над 800 граждани. Подписаните договори за целево финансиране са съответно за 34 обекта, в експлоатация са въведени 13 санирани сгради.
Относно съвместните действия с „Топлофикация – Плевен“ се посочва, че през 2020 г. към градската топлопреносна мрежа са присъединени 255 нови потребители. С тях общият брой на потребителите на топлоенергия в Плевен става 31 830 – 29 625 битови, 165 бюджетни, 1 769 стопански и 16 промишлени. Изградени и пуснати в действие през годината са 18 абонатни станции. През годината е изградената и нова газоразпределителна мрежа с дължина 2 900 м. с присъединени към нея 222 нови домакинства.
В доклада до Общинския съвет е отчетена и извършената цялостна подмяна на тролейбусния парк в Плевен с нов екологосъобразен тролейбусен транспорт. Броят на превозваните пътници през 2020 г. е съответно 15 549 622, от тях с билети 3 078 772 бр., с абонаментни карти – 12 470 850. За сравнение през 2019 г. превозваните пътници са били 20 517 706, от които 4 176 556 с билети и 16 341 150 с абонаментни карти. С обявяване на извънредното положение и въведените мерки в извънредната епидемична обстановка, пътуващите с билети през предходната година са с 26,28 % по-малко спрямо 2019 г., а пътуващите с карти – с 23,68% по-малко.
Относно сигнализацията на пътищата с пътни знаци – за изминалите 12 месеца на територията на общината са монтирани 146 нови такива и ремонтирани 40 стари. Подновена е и хоризонталната пътна маркировка пред всички детски и учебни заведения. Монтирани са и нови 344,30 м. предпазни пешеходни парапети и ремонтирани стари. Ремонтираните улици по текущи ремонти в рамките на града са общо 9 900 м2.
Финалната част на отчета информира за проведените през годината училищни еко конкурси и представени пред ПУДООС 11 екопроекта.

Подобни новини

Back to top button