Политика

Промени в две наредби и концесии на язовири са сред материалите, които съветниците обсъждат в комисии

Постоянните комисии в Общинския съвет на Плевен заседават в два поредни дни – на 22 и на 23 март 2021 година при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от общинската администрация. Комисиите обсъждат постъпилите за месеца преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на съветниците на насрочената на 25 март сесия.
22 март, понеделник
ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ проведе заседанието си онлайн през интернет платформата Zoom в 13 часа. Разгледано бе предложение за изпълнение на дейности по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“ за обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс на територията на парк – музей „Гривица“. Във връзка с дейности по проекта е необходимо Община Плевен да даде съгласие за разполагане на преместваеми съоръжения и експозиции на територията на парка, както и за реновиране на алеята към Мавзолея костница. Реновирането включва полагане на настилка и бордюри и изграждане на площадки.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ заседава от 13:30 часа по дневен ред от 14 точки. Комисията ще обсъди промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, ще се запознае и с отчета за изпълнение на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Плевен. Заседанието включва още: Предложение за разделяне и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти в общината; Изработване на проекти за подробни устройствени планове; Отговор от кмета на Общината във връзка с преписки на ПП „Възраждане”; Обсъждане на преписка от НАРМАГ.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ се събира от 15 часа. Дневният ред е от 10 точки и включва разглеждане на промените в общинската Наредба №2, както и дебат по предложение за прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Сред останалите точки са: Предложение за промяна в рeшение на Общинския съвет от февруари тази година относно отдаване под наем и разполагане на рекламно – информационни елементи; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в административната сграда на пл. “Възраждане“ №1; Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост; Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ заседава от 16 часа. Пред комисията ще бъде представен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. Ще бъде разгледано и постъпило заявление за финансово подпомагане за лечение на дете.
Комисията ще разгледа и подадените до 15 март заявления за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ заседава от 16:30 часа. Дневният ред на комисията включва две основни точки – запознаване с анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Плевен и разглеждане на изложение от четири читалища относно разпределението на годишната читалищна субсидия.
ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ заседава от 17 часа. Съветниците в нея ще обсъждат: Промяна в решението за сборния бюджет на Общината за 2021 г. относно финансовите средства за спорт; Предложение за разпределение на средствата за подпомагане на младежките инициативи и включването им в годишния Календар за младежките дейности на Общината; Представяне на протокол от заседание на Комисията по Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове в общината.
23 март, вторник
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ се събира от 14 часа в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки: Обсъждане на предложението по проекта „Маршрут на паметта“ относно парк-музей „Гривица“; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, недвижими нежилищен имот – частна общинска собственост; Предложения относно концесиите за язовирите „Бохот -1“ и „Бохот -2“; Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България; др.
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ заседава от 15 часа по 5 точки. Съветниците ще обсъдят предложени промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Дневният ред включва и разглеждане на жалба относно промяна в договор за концесия, както и запознаване с отвореното писмо от Сдружението на заведенията в България.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ се събира в 16 часа по дневен ред от 8 точки. Сред тях са: Предложение относно изменение и допълнение на общинската Наредба №17; промяна в решението за сборния бюджет на Общината за 2021 г.; Предложение за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение; др.
Всички предложения и преписки, които ще бъдат разгледани в заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2021-g.

Подобни новини

Back to top button