Услуги

Допълниха Наредба №17 с административни услуги, свързани с таксиметровия превоз

Съветниците приеха промени в общинската Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, като допълниха същата с административни услуги, свързани с таксиметровия превоз на пътници.
След промени в Закона за автомобилните превози, съгласно които издаването на удостоверения за регистрация за таксиметров превоз бе прехвърлено на кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица, през ноември 2020г. съветниците промениха Наредба №17 и регламентираха част от таксите (за издаване на удостоверението за регистрация, списък на превозните средства към удостоверението и издаване на дубликат на удостоверение), които вече следва да се събират от общинската администрация при предоставяне на съответната административна услуга. Детайлното уреждане на изпълнението на услугата обаче се очакваше с промени в Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници. Тези промени влязоха в сила в началото на февруари тази година – одобрени бяха образци на заявления, отнасящи се не само до вписването, но и до отписване на превозни средства и водачи от списъците към удостоверенията. Това от своя страна налага допълване и на местната Наредба №17 със съответните административни услуги.
С 37 гласа „за“ и 2 “въздържал се“ Общинският съвет допълни общинската Наредба №17, както следва:
– В Приложение №3 /Тарифа на цени на услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Плевен/, Раздел I /Административни услуги/, т.15 се променя и става: „За вписване в /отписване от/ списъка на превозните средства/водачи, към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, за всяко конкретно превозно средство/водач – такса 10,00 лв., освободена от ДДС.“
– Добавя се нова т.17, която гласи: „За отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – такса 100,00 лв., освободена от ДДС.“
Промените влизат в сила 7 дни след публикуване им на интернет страницата на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button