Пазар на труда

Между 3892 и 16028 лева по различни позиции е ресурсът за подпомагане, с който разполагат в “Бюро по труда” в Плевен

От Дирекцията “Бюро по труда” в Плевен уведомяват работодателите от община Плевен, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
– безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)- свободни средства – 12445 лв.;
– безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 3892 лв.;
– за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 4143 лв.;
– за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 5343 лв.;
– за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 4116 лв.;
– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 28819 лв.;
– безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3943 лв.;
– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 16028 лв.;
– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 9154 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 15721 лв.;
– за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 5218 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 12996 лв.;
– безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)- свободни средства – 4509 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
– работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4381 лв.;
– държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 5034 лв.
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.
Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
– безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3892 лв.;
– осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – свободни средства – 12852 лв.;
Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 7469 лв.;
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Плевен, както и на тел. 0879005804

Подобни новини

Back to top button