ПриродаПроблеми

От две години на три месеца падна срокът за премахване на излезли от употреба МПС в община Плевен

На днешното си заседание Общинският съвет в Плевен прие промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината и актуализира съдържанието й с влязло в сила Постановление №420 на Министерския съвет от 31.12.2020 г., с което е променена Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. С направените промени значително се съкращава процедурата за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) от улици и обществени пространства в общината.
След обнародването на промените в Държавен вестник на 8 януари тази година, за излязло от употреба моторно превозно средство се счита:
– МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
– МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
– Изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост.
Горната промяна налага изменение и в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Актуализацията е в текста на ал.1 в чл. 37, която гласи: „Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба №I – 45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях /ДВ, бр. 31 от 2000 г./, за повече от 2 години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване”. С днешното си решение Общински съвет – Плевен прие нов текст на цитираната алинея, който гласи: „Собственикът на МПС, на което знакът за технически преглед не е заверен съгласно чл. 32д от Наредба №I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба Н-32 от 2011г. за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване ”.
Решението за промени в Наредба №2 влиза в сила 5 дни след публикуване на интернет страницата на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button