Политика

След вето на Спартански, съветниците отмениха положението, с което общинските ЕООД-та могат да има само един управител

Общинският съвет в Плевен преразгледа свое решение от предния месец тази година, с което е приета нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. С преразглеждане на точката започна и днешното заседание на местния парламент.
С решение на Председателския съвет сесията се провежда при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Желаещите да проследят работата на Общинския съвет имат възможност да го направят на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/, където сесията се излъчва на живо.
Преразглеждането на решението за Наредба №8 е във връзка с наложено вето върху него от кмета на Общината. След запознаване с текста на решението намирам, че в същото са налице пороци, водещи до негова незаконосъобразност и нецелесъобразност, посочва Георг Спартански. Като незаконосъобразно е цитирано направено допълнение към чл.22, ал.1, т.2 от внесения проект, което гласи: “Едноличното дружество с ограничена отговорност може да има само един управител“. Посочено е, че същият е в противоречие с норма в по-висок по степен акт, приет от Народното събрание, а именно Търговския закон.
Съгласно законовата процедура Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатите за ново обсъждане актове. След дебат в залата съветниците измениха решението си от февруари и от текста на Наредба №8 отпадна спорното изречение.
Общинската Наредба №8 урежда реда за образуване, преобразуване и прекратяване на публични предприятия с общинско участие в капитала, както и упражняването правата на собственост на Община Плевен върху дялове или акции в търговски дружества. Нормативният акт регламентира още: политиката за участие на Общината в общинските публични предприятия; органите за управление и контрол на общинските публични предприятия и техните правомощия; изискванията и правилата за избор на членове на органите им за управление и контрол, както и реда за възлагане на управление и контрол; правомощията на органите и задълженията на представителите на Община Плевен в публични предприятия и търговски дружества, в които Община Плевен е съдружник или акционер; правилата при сключване на сделки; публичното оповестяване и одит на публичните предприятия с общинско участие в капитала; създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала.
Наредбата не се прилага за общинските предприятия по смисъла на чл.52 от Закона за общинската собственост. Общинският съвет и кметът на общината упражняват правата на Община Плевен в търговски дружества с общинско участие в капитала, по реда и чрез органите, посочени в наредбата.

Подобни новини

Back to top button