Общинска и държавна администрацияПравоСтраната

Почти половината от задължените са подали декларации за авансовите вноски, срокът изтича на 15 април

От Националната агенция по приходите (НАП) напомнят, че на 15 април изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 година. От институцията обръщат внимание, че от тази година е променен редът за деклариране на авансовите вноски. Това става с подаване на декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Формулярът се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Общият брой на задължените лица в Плевен, които следва да подадат декларации по чл. 88 от ЗКПО и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО (с нетен размер на приходите над 300 хил. лв.) са 1332 бр. До 6 април 2021 година са подали декларация за авансови вноски 605 от тях.
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са:
– лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2019 година) не превишават 300 000 лв.;
– новоучредените през 2020 година и през 2021 година данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски.
Декларацията се подава само по електронен път (чрез портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с електронен подпис).
На 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2021 година.
Най-бързо и лесно внасяне на суми към бюджета, без такси, се извършва чрез виртуален ПОС-терминал в портала за електронни услуги на НАП.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Подобни новини

Back to top button