PR и реклама - БизнесПолитика

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

logo ESF S1  ОБЩИНА ПЛЕВЕНlogo RChR S1 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ИЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Проектът е финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01, процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и има за цел изграждането на мрежа за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, чрез услугата „Патронажна грижа“.

Услугата „Патронажна грижа“ се предоставя за период от 12 месеца, без прекъсване, в условията на продължаващата в страната епидемиологична обстановка, като по този начин спомогна за подобряване качеството на живот на 348 потребители – възрастни хора, лица с увреждания или в изолация, попадащи в най-рисковата група от населението, нуждаещи се от подкрепа в усилията си да водят активен живот и самостоятелно да организират ежедневието си.

Дейностите по предоставяне на услугата се осъществяват във всички населени на територията на Община Плевен.

Предлаганите услуги са свързани основно с оказване на помощ и проследяване на схемата за прием на лекарства, мерене на кръвно, връзка с личните лекари на потребителите; рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им; психологическа подкрепа и консултиране; помощ за почистване, пазаруване, лична хигиена и др., в съответствие с потребностите на потребителите.

С оглед на епидемичната обстановка в страната на всички доставчици на услугата „Патронажна грижа“ се осигуряват лични предпазни средства.

Териториалният обхват на проекта включва всички
25 населени места в Община Плевен.

Повече информация за предлаганите услуги може да получите в офиса на
услугата „Патронажна грижа“ на адрес:
гр. Плевен, ул. „Генерал-лейтенант Атанас Стефанов“№ 4

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.

Подобни новини

Back to top button