PR и реклама - БизнесПолитика

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

logo ESF S1  ОБЩИНА ПЛЕВЕНlogo RChR S1 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0064-C01
Община Плевен успешно реализира Проект № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В изпълнение на дейностите по проекта, за периода май 2020г. – април 2021г. на територията на град Плевен и населените места в общината беше изградена мрежа за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Услугите се предоставяха от специално наети по проекта домашни санитари, медицински сестри, психолози и рехабилитатори. За качественото изпълнение на дейностите бяха закупени 2 автомобила.

От предлаганите здравни и социални услуги са се възползвали 345 потребители, като в зависимост от потребностите си, голяма част от тях са ползвали повече от една от предлаганите услуги.

По време на изпълнението на дейностите по проекта, и във връзка с въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез услугата „Патронажна грижа“ са подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

В процеса на реализация на заложените дейности е постигната основната цел на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ – предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда, подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, улесняване достъпа на потребителите до здравни услуги и психологическа подкрепа и рехабилитация.

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.

Подобни новини

Back to top button