Търговия

Само част от новите мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията са приети

Общинският съвет в Плевен гласува нов пакет от мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на извънредната епидемична обстановка. Съветниците подкрепиха внесените две предложения. Първото е за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от общинските предприятия „Жилфонд“ и „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „Тибор“ ЕАД, за времето на въведените ограничителни мерки. И второто – предложението на сформираната Времена комисия за частично освобождаване на физически и юридически лица, ползватели на терени общинска собственост, от задължения за заплащане на местни такси за определен период от време. От проекта на това предложение след дебат отпадна втора точка от текста.
По първото предложение единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет даде съгласие за освобождаване изцяло от задължения за наемни вноски на лицата – наематели на търговски обекти в общински сгради, преместваеми съоръжения и терени, управлявани от ОП ,Жилфонд“ и ОП „Център за градска мобилност“, както и такива – собственост на „Тибор“ ЕАД, които са преустановили дейността си по време на извънредната епидемична обстановка вследствие на наложените мерки и ограничения. Мярката касае периода от 22 март до 30 април 2021 г. Със същото решение се дава съгласие и за освобождаване изцяло на същите лица за бъдещи периоди от задължения за наемни вноски при преустановяване на дейността им по време на извънредната епидемична обстановка вследствие на мерки и ограничения, налагани с административни актове на компетентните органи по чл. 63 от Закона за здравето, до окончателната отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка.
По второто предложение, внесено от Временната комисия, възникнаха спорове в залата. След дебат Общинският съвет гласува „за“ първа точка в предложения проект и прие частично освобождаване, в размер на 50%, от заплащане на такса по чл.72 от Закона за местните данъци и такси на физическите и юридически лица – ползватели на терени общинска собственост с издадени разрешения за разполагане на летни градини пред заведения за хранене и развлечение, които са ограничили дейността си в извънредната епидемична обстановка вследствие на наложените мерки.
От проекта за решение отпадна втора точка, която предлагаше частично освобождаване в размер на 50% и за физическите и юридически лица в общината, заплащащи такса за издаване на разрешение за удължено работно време на стационарни търговски обекти – заведения за хранене, развлечения и др.

Подобни новини

Back to top button