Образование

С цел да се намали рискът от отпадането след завършване на основно образование училището в Беглеж ще става обединено

Считано от учебната 2021/2022 година основното училище „Васил Левски” в Беглеж да бъде преобразувано в обединено, гласува Общинският съвет на Плевен. Съветниците дадоха съгласие кметът на Общината да направи писмено предложение за това до министъра на образованието и науката.
Училище „Васил Левски” е единственото на територията на Беглеж, родното място на оперната прима Гена Димитрова. В самостоятелни и слети паралелки в него се обучават 40 деца от населеното място и съседното Горталово, разпределени от първи до седми клас. Децата на 5- и 6-годишна възраст посещават подготвителна група, а за учениците от I – IV клас е осигурена целодневна форма на обучение. Педагогическият колектив в училището включва директора, двама начални учители, трима прогимназиални, един преподавател целодневно обучение и един за подготвителната група. При обсъждане на предложението бе посочено, че учебното заведение разполага с добра материална база, която отговаря на изискванията за съвременна учебна среда.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование обучението от I до X клас се извършва в обединени училища. Учениците, които са завършили успешно X клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование. Това им дава право да продължат във втори гимназиален етап и за придобиване на професионална квалификация. В тази връзка се счита, че обединените училища могат да бъдат междинно звено за развитие на образованието в по-слабо развитите селски райони. В Беглеж учениците са от уязвими групи, които в по-голямата си част не желаят или нямат възможност да пътуват. Преобразуването на ОУ „Васил Левски” в обединено ще намали риска от отпадането им след завършване на основно образование и така те ще имат възможност на място да завършат и първи гимназиален етап, след което да продължат в професионални гимназии в Плевен.
При преобразуване на ОУ „Васил Левски“ в обединено се предвижда в него да бъдат разкрити две професии – „Работник в растениевъдството – Трайни насаждения“ за момичетата и „Машиностроене – Стругар – Стругарство“ за момчетата.

Подобни новини

Back to top button