PR и реклама - БизнесПолитика

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

logo ESF S1  ОБЩИНА ПЛЕВЕНlogo RChR S1 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0064-C01
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01. Реализира се за период от 22 месеца, от които 12 месеца предоставяне на  интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

В подготвителния период беше създаден Център за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, намиращ се на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов“ № 4.  

Услугата „Патронажна грижа“ предложи на своите потребители комплексен подход на предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, оказвайки им мотивационна, психологическа, социална и здравна подкрепа, според идентифицираните индивидуални потребности. От стартирането на проекта са назначени 1 диспечер на услугата, 4 социални работници, 3 медицински сестри, 2 психолози, 2 рехабилитатори и  35 домашни санитари, ангажирани с конкретното предоставяне на ежедневна помощ на потребителите, изразяваща се в поддържане на лична хигиена, хигиената на дома, пазаруване и приготвяне на храна в жилището на потребителя, при комунални дейности, административни и други услуги, медицинско наблюдение, психологическа подкрепа. Целия екип на услугата е преминал специфично обучение на тема „Запознаване с услугата „Патронажна грижа“, в съответствие Методиката за предоставяне на патронажни грижи, разработена от МЗ, за което са им издадени сертификати. Всички услуги са предоставяни по предварително изготвени графици.

През целия период на реализация на проектните дейности, услугата „Патронажна грижа“ е предоставяна без прекъсване, в условията на продължаващата в страната епидемиологична обстановка, като по този начин  допълнително беше подобрено качеството на живот на 348 потребители – възрастни хора, лица с увреждания или в изолация, попадащи в най-рисковата група от населението, нуждаещи се от подкрепа в усилията си да водят активен живот и самостоятелно да организират ежедневието си.

С оглед на епидемичната обстановка в страната на всички доставчици на услугата „Патронажна грижа“ са осигурявани необходимите лични предпазни средства.        

Териториалният обхват на проекта включва всички 25 населени места в Община Плевен.

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.

Подобни новини

Back to top button