Услуги

Договорът за обществен превоз на пътници в община Плевен е актуализиран

Общинският съвет в Плевен одобри анекс към Договор от 10.04.2014 г. за обществен превоз на пътници между Община Плевен и общинското дружество „Тролейбусен транспорт“.
Съгласно изискванията на административен договор от 19.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ за изпълнение на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“ е необходима актуализация на договора от 2014 г. Актуализацията е в частта на обществената услуга „Превоз на пътници и е с цел привеждането на документа в съответствие с Регламент /ЕО/ 1370/2007 г. и представяне пред Управляващия орган на Оперативната програма.
Приетият от Общинския съвет анекс касае частта за осигуряване на средства на Оператора /„Тролейбусен транспорт“/, предоставени под формата на компенсация за услугата „Превоз на пътници“. Предвидените за придобиване активи са: доставка на 14 нови електрически автобуса и зарядни станции за тях за нуждите на обществения транспорт в Плевен; Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядните станции в двете депа; Строителен надзор и оценка за съответствието.

Подобни новини

Back to top button