ЖивотновъдствоСтраната

34 проекта за повишаване на биосигурността в стопанствата продължават на следващ етап

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) съобщават, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост на 43 проекта по втори прием от подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения на кандидатите земеделски стопани са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 чрез ИСУН.
По процедурата се подпомагат дейности на земеделски стопани в животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или дребни преживни животни (ДПЖ), насочени към:
– Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
– Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
– Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи;
– Инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти;
– Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.
34 проекта преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка. Едно проектно предложение е оттеглено, а останалите 8 не преминават на следващ етап.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка.
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати и чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на следващ етап.
Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост. Когато на този етап се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, ДФЗ – РА изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН.
След приключване на етап – техническа и финансова оценка, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи. След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-5.001, по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Подобни новини

Back to top button