Право

Владимир Николов е избран за окръжен прокурор на Плевен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, в който участват атестираните кандидати – Владимир Николов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Диана Мицканова – прокурор в Специализираната прокуратура., информират от ВСС в новините за 9 юни 2021 г.
С 6 гласа „За“ и 3 гласа „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на прокурор Николов.
Прокурор Николов притежава над 18 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва и развива в Районна прокуратура – Плевен като последователно заема длъжностите „младши прокурор“, „прокурор“, „заместник – административен ръководител – заместник-районен прокурор“, а в периода от 2012 г. до 01.08.2017 г. е неин административен ръководител. Поради изтекъл мандат, считано от 02.08.2017 г. до настоящия момент заема длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.
Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Николов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.
Мотивите му за участие в процедурата са натрупания професионален опит, лични качества и компетентност, с които смята, че ще допринесе за възходящото развитие и утвърждаване на Окръжна прокуратура – Плевен.
Според концепцията за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Плевен, приоритетно за него е създаването на колегиална атмосфера и отличен микроклимат; справедливо разпределение на делата; повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители; развиване на международното правно сътрудничество; намаляване броя на върнатите от съда прокурорски актове; акцентиране върху срочността и качеството на разследване; увеличаване броя на постигнатите осъдителни присъди и намаляване броя на оправдателните такива; провеждане на проактивна политика в борбата с престъпността – битова престъпност, корупционни престъпления, по линия на разпространението на наркотични вещества, трафик на хора; повишаване ефективността при образуването и работата с бързи производства; справедливо и адекватно признание на магистратите и съдебните служители за положения труд и постигнатите резултати; възлагане на следователите разследвания с фактическа и правна сложност и подобряване взаимодействието между тях и органите на МВР; работа върху медийната политика и стремеж към максимална откритост и прозрачност към обществото.
Въпроси към кандидата поставиха Стефан Петров, Евгени Иванов, Пламен Найденов, Йордан Стоев и Огнян Дамянов – членове на Висшия съдебен съвет, които обсъдиха с него ресурса на Следствието и натовареността на следователите в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, както и на разследващите полицаи. Акцент бе поставен върху организирането на качествен ръководен екип и създаването на добър работен микроклимат. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се поинтересуваха и от позицията на прокурор Николов като председател на Асоциацията на прокурорите в България и дали ще продължава да я изпълнява ако бъде избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.
Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Кузманов и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с добре изготвената концепция и отличното представяне, високия професионализъм и мотивация за заемане на длъжността.

Подобни новини

Back to top button