Общинска и държавна администрацияПроблеми

Бившият областен управител е предложил неприемлив за Общинската администрация вариант за обходен път на Плевен

Напредването на строителството на автомагистрала „Хемус” в участъка до пътен възел Плевен-Ловеч поставя на дневен ред необходимостта от изграждане на обходен път на Плевен, по който да се извежда транзитният трафик. През 2019 година, на среща на представители на Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ) с представители на институциите в Плевен, имащи отношение към неговото решаване, от пътната агенция е предложен разширен идеен проект за строителството на обходен път в два варианта – път, който да преминава пред входа на парк „Кайлъка” (т. нар. „жълт” вариант) и път, който преминава през полски имоти и полски пътища, общинска собственост (”син” вариант).
Темата бе обсъдена на среща между кмета на Плевен Георг Спартански, областния управител Марио Тодоров и неговия заместник Ваня Савова. „С голямо учудване по време на срещата разбрах, че предишният областен управител е изпратил до АПИ писмено становище за принципна подкрепа обходният път да минава през държавен имот, т. е. той е дал одобрението си за т. нар. „жълт” вариант на Агенцията, който е крайно неприемлив за Община Плевен, а съм сигурен, че ще бъде отхвърлен и от съгражданите ни при обществено обсъждане“ обяви след срещата Георг Спартански. „Жълтият” вариант не се подкрепя и от камарите на архитектите и инженерите в Плевен.
Мотивите за неприемане на т. нар. „жълт” вариант, които Общинската администрация е изложила и в писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р Виолета Комитова, са следните:
Предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграждане на Югоизточен обход на Плевен не е съобразен с одобрения и влязъл в сила Общия устройствен план на Плевен.
Съгласно приетия Окончателен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Плевен и разработената Комуникационнотранспортна схема към него, трасето на обходния път е извън урбанизираната територия на Плевен и е републикански път II клас.
Трасето на „жълтия“ вариант на Инвестиционното предложение преминава по предвиденото в ОУП трасе на районна артерия III клас, обслужваща жк “Панорама“, жк “Кайлъка“ и новите жилищни територии южно от ул.“Райски кът“, застроени предимно с нискоетажни еднофамилни жилищни сгради с повишен комфорт на обитаване.
Преместването на движението на транзитния поток пак остава в рамките на града, с перспектива да се увеличи няколко пъти, по тясна улица, по която преминава и тролейбусен транспорт, магистрален водопровод и газопровод. Трябва да се спомене и синергичният ефект от увеличеното вредно въздействие от шум, прахови частици, въглеродни емисии и риск от пътни транспортни произшествия в прилежащата урбанизирана зона и зоната на парк „Кайлъка”.
Предложеният габарит на трасето не отговаря на изискванията на Приложение № 2 към чл.18 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии по отношение функционалните и транспортни характеристики на районна артерия – улица ІІІ клас.
Не на последно място предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграждане на Югоизточен обход на гр.Плевен не е съобразен с чл. 13. (1) от НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и на чл. 76 от ЗУТ.
Предложеният втори идеен проект, или т. нар. „син” вариант на Инвестиционното предложение за изграждане на ПЪТ II-35 “Плевен – Ловеч – Кърнаре“- Югоизточен обход на Плевен, в значителна част от трасето следва концепцията на приетия ОУП на Плевен и след допълнително проучване на съществуващите условия в определени участъци може да бъде оптимизиран и одобрен за основа на работен проект, гласи още становището на Община Плевен.

Подобни новини

Back to top button