Образование

Доцент Надежда Хинкова е новият декан на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет

На заседание на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи“ в Медицинския университет в Плевен, проведено на 16 юни 2021 година хабилитираните преподаватели, асистентите, студентите и докторантите избраха доцент д-р Надежда Хинкова за нов декан на основното звено на висшето училище, съобщават от там. Тя поема ръководството на Факултета по здравни грижи от доц. д-р Александър Вълков за следващите 4 години – с мандат 2021 – 2025 година.
Пред делегатите на Общото събрание доцент Хинкова изложи визията си за развитието и дейността на Факултет „Здравни грижи“ за новия мандат на управление. В началото на презентацията си тя подчерта, че във Факултета по здравни грижи се подготвят компетентни специалисти, способни да отговорят на високите изисквания на съвременната медицинска практика. Това е възможно благодарение на преподавателския стил, включващ специализирани подходи при работа със студентите и квалификацията на академичния състав, чиято цел е повишаване на нивото на общественото здраве. Напредъкът в технологичното развитие, науката и медицината налага създаване на мултидисциплинарни екипи, разширяване на международните контакти чрез обмяна на преподавателски опит и съвместни научни изследвания.
Факултетът по здравни грижи e разкрит в структурата на Медицинския университет в Плевен с решение на 40-то Народно събрание от 16 октомври 2008 г., на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т.1 от Закона за висшето образование (ДВ бр. 92, 2008 г.). Мисията на Факултета по здравни грижи се изразява в обучението и възпитанието на студенти в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за осъществяване на висококвалифицирана сестринска и акушерска дейност, включително и в областта на промоцията на здравето, профилактиката и контрола на заболяванията.
До момента Факултет „Здравни грижи“ трикратно е носител на приза за първо място в професионалното направление „Здравни грижи“ в рейтинговата система на висшите училища в България, по професионални направления сред 22 висши учебни заведения в страната. От създаването на Факултета и предвид нарастващия „глад“ за специалисти по здравни грижи, непрекъснато се повишава броя на обучаващите се студенти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Всички завършили се реализират професионално както в здравните заведения на територията на град Плевен, така и в други градове на страната и в чужбина. Анкетите, направени сред потребителите на кадри, дават положителна оценка за качеството на обучение и бързата адаптация и реализация на завършилите бакалаври.
Приоритет за следващите 4 години на развитие, според доцент Хинкова, ще бъде поставяне началото на англоезично обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” с цел повишаване на международната конкурентоспособност на висшето училище. Ще се работи в посока на внедряване на съвременни програмни продукти в учебния процес по всяка дисциплина с цел повишаване на нивото на преподаване и улесняване на възприемането на учебния материал. Ще се разширява участието на висшето училище в иновативни европейски образователни проекти с цел осигуряване на по-добри условия на обучение, усъвършенстване на съдържанието на образователния процес, преподавателска и студентска мобилност, както и модернизиране на учебната материално-техническа база.
Доцент Надежда Хинкова завърши представянето на мандатната програма с думите: „Преминавайки през бурното време на предизвиканата институционална, административна и здравна криза, ние осигуряваме световно качество на висшето образование и следдипломно обучение. Утвърждаването ни в сферата на здравните грижи в страната и чужбина, ни дава възможност за изпълняване на върховната мисия, на която всички ние служим – опазване на човешкото здраве. Ръководството и управлението на една академична структура в условията на динамични социално-икономически, обществено-политически и здравни промени е трудна, сложна и отговорна задача. Тази задача може да бъде постигната единствено ако се обединят усилията на всички и се реализира ефективно целия човешки ресурс, със съдействието на целия кадрови, финансов и духовен потенциал на Факултета по „Здравни грижи” и активната подкрепа на ръководството на Медицински университет – Плевен.“
Доцент Надежда Хинкова е ръководител на катедра „Акушерски грижи“ във Факултет „Здравни грижи“. Тя е възпитаник на Медицински университет – Плевен, лекар с две специалности – акушерство и гинекология и онкология. Има магистърска степен по здравен мениджмънт и придобита научна степен „Доктор“. Завършила е множество специализации: диагностична лапароскопия в гинекологията; курс по ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза; биопсия на сентинелни лимфни възли; колпоскопия; топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз и др. Научните интереси на доцент Хинкова са насочени към диагностиката и лечението на онкогинекологични и гинекологични заболявания и ендоскопската хирургия.

Подобни новини

Back to top button