Политика

Сред 39-те предложения от дневния ред на юнското заседание съветниците ще обсъждат промени в текстове на наредби

Редовното заседание на Общинския съвет в Плевен ще се проведе на 24 юни 2021 година, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“, информират от общинската администрация. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред на заседанието включва 39 предложения.
Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от новообявен общински съветник. Съгласно решение на Общинската избирателна комисия в Плевен, Мария Монова става част от местния парламент. Промяната е в резултат на внезапната кончина на общинския съветник Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“.
Общинският съвет ще разгледат предложения за промени в две общинските наредби – Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние.
Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г., мандат 2019 – 2023 г. внася този месец ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.
ПК по „Стопанска политика и транспорт“ също внася предложение – то е за приемане на годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен за 2020 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2021 г.
Този месец съветниците ще обсъди и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Ще бъде разгледа и точка за промени в годишната Инвестиционната програма на Общината.
За обсъждане влизат също и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване и на управление за общински имоти – за Сдружение „БАЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул. „Скобелев“ №20; за Регионално управление на образованието на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в административната сграда на ул. “Д. Константинов“ №23 и за нуждите на Агенция по вписванията – за Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен – на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, офис в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 24 юни, са публикувани в интернет на адрес https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24062021-g.

Подобни новини

Back to top button