Социални

Кандидатстваме по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“

С 38 гласа „за“, Общинският съвет в Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ по процедура за директно предоставяне па безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажи и грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. По проекта ще може да бъде продължена подкрепата и предоставянето на почасови социално-здравни услуги в домашна среда за хората, най-застрашени от коронавируса.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Бъкгария по процедурата е в размер на 85 000 000 лв. Съгласно условията за кандидатстване за Община Плевен зададеният индикативен брой на потребителите е 334 лица от целевата група, като максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2 016 лв. Крайният срок за внасяне на проектното предложение е 30 юли тази година.

Подобни новини

Back to top button