ПолитикаСтроителство

Общината ще плати ремонта на две детски градини в Плевен със собствени средства, а не с целева субсидия

Общинският съвет в Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година. Програмата, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския сборен бюджет. Нейният обем е в размер на 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии – 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства – 5 299 479 лв. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 156 550 лв. е предвиден основен ремонт на ДГ „Кокиче“ – 67 150 лв., и ДГ „Звънче“ – 89 400 лв. Процедурата по Закона за обществени поръчки, която Общината следва да проведе, е „открита“. Тази процедура е продължителна и обжалваема, а това от своя страна би довело до отлагане на строителните дейности и ненавременното им извършване и приключване.
Освен това в третия раздел на Програмата са разчетени плащания за „Реконструкция на системата за улично осветление“ за 485 500 лв.. Разплащанията на извършената реконструкция ще започнат през тази година, което ще позволи навременното усвояване на средства, каквито са утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България целева субсидия за капиталови разходи.
Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени по Инвестиционната програма:
– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 67 150 лв., става 0 лв.
– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“ финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 67 150 лв.
– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“ финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 89 400 лв., става 0 лв.
– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 89 400 лв.
– Изменя обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 485 800 лв., става 329 250 лв.
– Създава обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 0 лв., става 156 550 лв.

Подобни новини

Back to top button