Услуги

Общинските фирми на печалба няма да плащат дивидент, парите отиват за инвестиции

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2020 година на търговските дружества с общинско участие. Със същото решение съветниците определиха размер на дивидента, дължим на Община Плевен от общинските фирми, приключили годината на печалба и регламентираха избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на три от дружествата.
След кратък дебат и изслушване на управителя на „Паркстрой“ ЕООД Дамянка Владимирова, с 26 гласа „за“ и 12 „въздържал се“ съветниците приеха финансовите отчети и баланси за изминалата година на „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД; „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Преди обсъждането на днешната сесия, финансовите справки бяха разгледани и одобрени и на заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“.
С втора точка в същото решение Общинският съвет гласува управителните органи на посочените шест търговски дружества да бъдат освободени от отговорност, както следва:
– Управителят на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова;
– Управителят на „ДКЦ Ш-Плевен“ – д-р Николай Хинков;
– Управителят на „Тролейбусен транспорт“ – инж. Ангел Несторов;
– Управителят на фирма „Паркстрой“ – Дамянка Владимирова;
– Управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков;
– Членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ – Лидия Железарова, Борислав Борисов и Иво Дочев.
Четири от общинските фирми, приключили 2020 година на печалба, се освобождават от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за периода. Това са „ДКЦ II – Плевен“, „ДКЦ III – Плевен“, „Паркстрой“ и фирма „Тибор“, като техните ръководства се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.
Управителните органи на три от общинските търговски дружества – „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, ще проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2021 г. В срок до 30 юли тези фирми следва да внесат в Общинския съвет протокол от конкурса, заедно със съответното предложение.

Подобни новини

Back to top button